Synpunkter och klagomål på skolskjuts

Har du som vårdnadshavare till elev i grundskolan eller grundsärskolan synpunkter eller klagomål på skolskjutslinjer ska dessa lämnas via e-tjänst, se länk nedan.
Med skolskjutslinje avses 900-linjer, minibusslinjer och taxi.

Skolskjuts 900-linjer, minibusslinjer och taxi - synpunkter och klagomål (tanum.se) Länk till annan webbplats.

Exempel på synpunkt eller klagomål kan vara försening av buss, busschaufförens sätt att köra, hållplatsläge, trafikfarlig väg till och från hållplats, skadegörelse på buss eller andra oroligheter på bussen.

Gäller era synpunkter Västtrafik?
Vid synpunkter eller klagomål på Västtrafik, det vill säga den allmänna kollektivtrafiken, 800-linjer, ombeds ni kontakta Västtrafiks kundservice.
Frågor och synpunkter | Västtrafik (vasttrafik.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta
Tänk på att ditt ärende diarieförs och blir en allmän handling när du skickar den till förvaltningen. Det gäller oavsett om synpunkter/klagomålet lämnats via e-tjänst eller via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia av den, under förutsättning att handlingen inte innehåller känslig information. Då kan hela eller delar av handlingen sekretesskyddas.

Rekommendationen är att du undviker att skriva känslig information i ärendet.

Registrering/ärendehantering
Inom två arbetsdagar ska du få en bekräftelse på att ditt ärende mottagits.

Om du väljer att vara anonym
Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet att lämna återkoppling. Utredningen ska påbörjas inom 14 dagar.

Återkoppling
Den som handlägger ärendet är skyldig att se till att lämna återkoppling. Senast tre veckor efter att mottagningsbekräftelse skickats ska en återkoppling ske med besked om åtgärd eller i förekommande fall en förklaring till varför ingen åtgärd skett. Även återkopplingen i ärendet ska diarieföras tillsammans med klagomålet/synpunkten så att det framgår att förvaltningen handlagt ärendet enligt fastställd rutin.

Mer om synpunkter och klagomål i kommunen

Vad tycker du om verksamheten i Tanums kommun?

Vi vill veta vad du tycker om verksamheten i Tanums kommun och tar tacksamt emot synpunkter, klagomål och tips.
Följ länken nedan för mer information.

Synpunkter och klagomål - Tanums kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede