Skolskjutsreglemente - Tanums kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Tanums kommun

Vem har rätt till skolskjuts

Skolskjuts är en rättighet för eleven. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen. Reglerna i skollagen är inte heltäckande utan kommunen beslutar om vilka kompletterande regler som ska gälla.

Lagstiftning

 • Skolskjuts för elever i grundskolan: Skollagen 10 kap. §§ 32, 33 och 40
 • Skolskjuts för elever i anpassad grundskola: Skollagen 11 kap. §§ 31, 32 och 39
 • Skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola: Skollagen 18 kap. §§ 30, 31 och 35
 • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)
 • Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts (VVFS 1994:5)


Rätt till överprövning

Beslut som fattas på delegation kan på initiativ av skolskjuts-anvarig diskuteras med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en överprövning av kommunens beslut där även skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan bli föremål för prövning.

Vid förvaltningsbesvär är överklagningstiden tre veckor. Överklagningstiden räknas från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet.

Överklagan skickas till barn- och utbildningsförvaltningen som vidarebefordrar överklagan till Förvaltningsrätten. www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När anordnas skolskjuts?

Avstånd till skolskjuts

Eleverna får skolskjuts om skolvägens längd mellan folkbok-föringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser. Med skolväg avses kortaste användbara väg mätt från hemmet till skolan.

Samma avståndsregler gäller från hemmet till anvisad hållplats.

 • Elev i förskoleklass och skolår 1, 2 kilometer
 • Elev i skolår 2-9, 3 kilometer
 • Gymnasiesärskola, 3 kilometer

Skolskjuts för barn i barnsomsorgen

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till hemmet.

Transport mellan skola och familjedaghem beviljas med befintliga 800- och 900 linjer samt busslinjer i kommunens egen regi.

Skolskjuts på grund av särskilda skäl

Om barn- och utbildningsnämnden bedömer skolväg som påtagligt riskfylld ur trafiksäkerhetssynpunkt, kan skolskjuts anordnas vid kortare skolväg än enligt grundreglerna. Beslut fattas av kommunens skolskjutshandläggare.

Särskilda skäl avser även elev med funktionsnedsättning eller elev som av hälsoskäl behöver skolskjuts. Särskilda skäl ska styrkas genom intyg från rektor grundat på utlåtande från medicinsk, psykologisk eller pedagogisk expertis.

Trafikförhållanden

Oavsett nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. Bedömning görs av skolskjutshandläggaren och vid behov rådfrågas trafikingenjör vid tekniska förvaltningen eller annan kompetens inom eller utanför kommunen. För elever med trafikfarlig skolväg beviljas därför skolskjuts utan hänsyn till avståndsreglerna. Skolskjuts kan anordnas även om andra särskilda trafikfarliga omständig-heter föreligger. Vid sådana tillfällen ska vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Som vägledning för bedömning av trafiksäkerheten gäller följande parametrar:

 • Trafikintensitet enligt Trafikverkets statistik varav tung transport
 • Vägens bredd
 • Trafikhastighet
 • Bedömning av övriga risker längs väg såsom sikt, utrymme vid sidan av vägen med mera

För bedömning av trafiksäkerväg se bilaga, riskbedömning av väg i Tanums kommun Pdf, 189.7 kB..

Vänte- och restider

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas. Restiden ska inte överstiga 60 minuter per resa. Väntetiden i anslutning till skoldagen ska inte överskrida 30 minuter per resa alternativt 60 minuter per dag.

Ansvarsförhållanden

Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Vårdnadshavare

 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och tilldelad hållplats.
 • Ansvarar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen.
 • Ansvarar för att se till att eleven följer överenskomna ordningsregler.

Entreprenören

 • Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder.
 • Hämtning och lämning vid hållplatser ska följa angiven tidtabell.

Skolans ansvar

 • Rektor ansvarar för kontroll av säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats.
 • Rektor ansvarar för att en särskild genomgång sker med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska bland annat omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordon. Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en eventuell olycka.
 • När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.
 • Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till uppgjorda avgångstider.

Val av annan skola

Rätten till kostnadsfri skolskjuts är enligt skollagen undantaget elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven. Skollagen 10 kap 32 § andra stycket lyder enligt följande:

”Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.”

Elev som valt att genomföra sin skolgång vid en annan skola än den där kommunen annars skulle placerat eleven har möjlighet att ansöka om skolskjuts som då prövas mot ekonomiska och organisatoriska svårigheter”.

Växelvis boende

I de fall där barnet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser enligt ovanstående regler. Om den ena vårdnadshavaren är bosatt utanför kommunen, erbjuds ett flerkommunskort.

För att ovanstående ska gälla måste en av vårdnadshavarna vara bosatt inom skolans upptagningsområde.

Självskjutsning

Självskjutsning innebär att vårdnadshavare själv skjutsar sitt barn och får ersättning för det. Ersättning beviljas om det innebär en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. Ersättning utgår enligt kommunens milersättning, för närvarande 2,90 kronor/kilometer (år 2018).

Tillfällig transport till skolan

Behov av tillfällig transport till skolan på grund av särskilda skäl, till exempel sjukdom eller skada beviljas av skolskjutsansvarig utifrån läkarintyg, avstånd och varaktighet. Vid behov ska vårdnadshavare kontakta skolskjutshandläggare omgående.

Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid olycksfall som kräver tillfällig transport till skola ska skadan anmälas av vårdnadshavare till kommunens försäkringsbolag snarast möjligt.

Förlorat/trasigt busskort

När elev har förlorat busskortet eller på annat sätt hanterat busskortet så att det inte fungerar kontaktas skolan eller barn- och utbildningskontoret. Ersättningskort utfärdas mot en administrativ avgift för eleven.

Olycks- och tillbudsrapportering

Entreprenören ska snarast rapportera olyckor och tillbud i samband med skolskjutsning till skolans rektor. Skriftlig rapport ska skickas till förvaltningens ansvarige för skolskjutsar.

Hela skolskjutsregelmentet kan du läsa här Pdf, 650.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede