Skolskjuts och elevresor

Här finns information om skolskjuts, hur du ansöker, hur reglementet ser ut och våra gemensamma ordningsregler för skolskjutsen.

Vem får skolskjuts?

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om skolvägens längd mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola eller hållplats överstiger kilometergräns enligt nedan. Med skolväg avses kortaste användbara väg mätt från hemmet till skolan eller från hemmet och tilldelad hållplats.

För elev i förskoleklass och årskurs 1 är kilometergränsen 2 kilometer och för elev i årskurs 2-9 är kilometergränsen 3 kilometer.

Ansökan om skolskjuts inför läsår 2023/2024

Ansökan om skolskjuts görs via portalen för vårdnadshavare på Tanumsporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Man söker skolskjuts för respektive barn varje läsår. Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn följer ordningsreglerna ombord.

Det är viktigt att du ansöker senast den 31 mars för att få ett beslut om skolskjuts inför höstterminen 2023. Ansökningar som kommer in efter den 31 mars hanteras löpande, men kan inte garanteras ett beslut före höstterminens skolstart.

Har du frågor kring ansökan och beslut kan du skicka meddelande i vårdnadshavarportalen till skolskjutshandläggare. Du kan även ringa till kundcenter på telefon 0525-180 00 eller skicka e-post till kommun@tanum.se.

Prövning av skolskjuts

Vid prövning av skolskjuts för enskild elev ska vägen bedömas utifrån farbarhet, sikt, trafikintensitet med mera. För vissa vägar inom kommunen gäller särskilda restriktioner som innebär att elev får gå endast korta sträckor längs med dessa vägar.

Skolskjuts till och från skola

Skolans sluttid har i många fall förändrats så att alla elever slutar samtidigt. Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skola, och alltså inte till och från fritidshem.

Säkerhet och ansvar

Prata med ert barn om att:

 • Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
 • Var vid hållplatsen i god tid.
 • Använda reflexväst under den mörka årstiden.
 • Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

I skolskjutsreglementet kan du läsa vilka regler som gäller för skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.

Förälders ansvar

 • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och tilldelad hållplats.
 • Föräldrarna har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen.
 • Föräldrarna har ansvar att se till att eleven följer överenskomna ordningsregler.

Entreprenörens ansvar

 • Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Under transport är det entreprenören och föraren som ser till att det är ordning och reda på bussen.
 • Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder.
 • Hämtning och lämning vid hållplatser skall följa angiven tidtabell.

Skolans ansvar

 • Rektor ansvarar för kontroll av säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats.
 • Rektor ansvarar för att en särskild genomgång sker med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången skall bland annat omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd, samt vid förflyttning till och från fordon. Vidare skall lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en eventuell olycka.
 • När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.
 • Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till uppgjorda avgångstider.

Busskort

För elever som åker buss med 900-linjer utfärdas inget busskort. 

Busskort utfärdas endast till de elever som transporteras med 800-linjer. I fall där enskilda elever åker med både 800- och 900-linjer kommer ett busskort att utfärdas.

Gymnasium​

Skolskjutsreglementet beskriver även regler för gymnasieelevers resor och hur man söker bidrag för dessa. Som gymnaiseelev under 20 år, skriven i Tanums kommun, har man rätt att få skolkort/kontantbidrag om avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 kilometer. I e-tjänst- och blankettarkivet hittar du ansökningsblanketter för skolkort eller kontantbidrag och anslutningsresebidrag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsrutter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutiner vid inställd buss på grund av väderförhållanden Pdf, 335.7 kB, öppnas i nytt fönster.