Riktlinjer för kommunal barnomsorg

Rätt till barnomsorg

Det är hemkommunen som ansvarar för att alla barn som har rätt till förskola och fritidshem får en plats om vårdnadshavare önskar det.

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. En elev ska erbjudas plats i ett fritidshem vid den skola som eleven går i, eller så nära skolan som möjligt. En av anledningarna till detta är att fritidshemmet ska komplettera och samverka med utbildningen i skolan. En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

För att få plats i kommunal förskola eller fritidshem krävs att behovet är mer än tre månader.

Det är vårdnadshavares ansvar att lämna korrekta uppgifter gällande vistelsetid och hushållets inkomst. Förändringar som gäller vistelsetid och inkomst görs via e-tjänst. Förändringar som gäller familjebild meddelas barnomsorgsadmistratörer
telefon 0525-180 00.

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år. Det görs inga avdrag på avgiften för ledigheter eller sjukdom.

För att få plats i föräldrakooperativ hänvisas till respektive föräldrakooperativs styrelse.

Allmän förskola

Alla barn ska erbjudas förskola under minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre år. Det kallas för allmän förskola.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider. Barn i allmän förskola anvisas dag och tid av respektive rektor för förskolan.

Barnomsorgskö

När du du behöver barnomsorgsplats för ditt barn ansöker du via e-tjänst, länk finns till höger på denna sida. Uppgifter gällande placeringstider och inkomstuppgift måste ha inkommit innan barnet börjar i verksamheten.

Plats i barnomsorg erbjuds i turordning efter anmälningsdatum.

Redan placerade barn, har i mån av plats, möjlighet att önska omplacering till annan förskola.

Om du har frågor kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningens admininstratörer som nås via Kundcenter, telefon 0525-180 00.

Förtur till plats

Rätt till förtur, i mån av plats, äger rum under följande förutsättningar:
1. Barn i behov av särskilt stöd.
2. Syskon till placerade barn.

För att få förtur enligt kategori 1 måste du ta kontakt med Barn- och elevhälsan.

Ansökan/uppsägning av barnomsorgsplats

Ansökan om barnomsorg sker via e-tjänst, länk finns till höger på denna sida. Ansökan om barnomsorg ska ske minst tre månader innan vårdnadshavare behöver barnomsorg. Ansökan kan ske direkt efter barnets födelse. Tanums kommun har en kvalitetsgaranti som innebär att alla barn mellan 1-5 år garanteras en plats i kommunens förskolor inom tre månader efter att vårdnadshavare gjort ansökan. Detsamma gäller att barn garanteras en plats i kommunens fritidshem inom tre månader efter vårdnadshavares ansökan. Vårdnadshavare kontaktas av rektor eller placeringsansvarig administratör för det område där ansökan om barnomsorg är gjord. Därefter får vårdnadshavare ett placeringserbjudande som ska besvaras.

Vid uppsägning av barnomsorg anmäls detta via e-tjänst senast två månader innan önskat upphörande av barnomsorgsplats. Barnomsorgsavgift tas ut under uppsägningstiden. Önskar ni ny placering gäller kommunens garanti för placering inom tre månader.

Öppettider i förskolor och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att öppettider för förskola och fritidshem är 06.30–18.30, måndag till fredag. Kommunen erbjuder ingen barnomsorg på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Öppettiderna kan variera, beslut tas då av barn- och utbildningsförvaltningen. Under semestertider, jul- och nyårshelger stänger vissa förskolor och fritidshem. Vårdnadshavare erbjuds då barnomsorg på annan förskola eller fritidshem.

Vistelsetid

Barnomsorgsplatsen får nyttjas den tid som krävs för vårdnadshavares arbete eller studietid inklusive restid. Vårdnadshavares tjänstgöringsintyg eller studieintyg ska bifogas ansökan av barnomsorg vid begäran.

Vårdnadshavare ansvarar för att registrerade vistelsetider stämmer. Aktuellt schema ska registreras från inskolningens första dag, saknas schema debiteras vårdnadshavare för max-tid. Barnets vistelsetid läggs in av vårdnadshavare via e-tjänst. Personalens schema grundar sig på barnens vistelsetider därför är det viktigt att tiderna överensstämmer, detta är för att personalen ska ge era barn de bästa förutsättningarna i verksamheten.

Mindre schemaändringar gällande barnets vistelsetid bör kunna tillgodoses inom fem arbetsdagar. Ändringar som påverkar verksamheternas aktuella öppettider eller pedagogernas arbetsschema behöver meddelas 14 dagar innan de ska verkställas. Rektor beslutar om ändringar.

Stängningsdagar

Förskolan och fritidshemmet stänger fyra dagar varje år för gemensam kompetensutveckling för personal. För vårdnadshavare som inte kan ordna barnomsorg dessa dagar ska barnet erbjudas alternativ barnomsorg.

Frånvaro

Barns/elevs sjukdom

Barn som är sjuka ska stanna hemma, detta är för att inte smitta andra barn och personal. Barnen kan komma tillbaka till förskola och fritidshem när de är tillräckligt pigga för att orka med vardagen i verksamheterna. Är barnen sjuka ska detta meddelas till respektive avdelning. Kontakta gärna avdelningen dagen innan barnen kommer tillbaka till förskolan eller fritidshemmet.

Barns/elev ledighet

Är barnen lediga ska detta meddelas till respektive förskole- eller fritidsavdelning.

Vid vårdnadshavares sjukdom/sjukskrivning, arbetslöshet eller föräldraledighet

I de fall där vårdnadshavaren är arbetslös eller föräldraledig erbjuds barnet vistelsetid i förskolan 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka på förskolan. Om det på grund av särskilda skäl finns behov av placeringstid utöver dessa 15 timmar per vecka beslutar rektor för den aktuella förskolan eller fritidshemmet barnets vistelsetid. Detta görs i samråd med vårdnadshavare.

Det finns ingen automatisk rätt till fritidshem baserat på att en förälder är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn. Däremot kan en elev ha rätt till fritidshem om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av utbildning i fritidshem.

Om du ska vara föräldraledig har du rätt att ha kvar barnet på det tidigare schemat till och med den dag du kommer hem från BB med det nya syskonet.

Vid vård av barn (VAB)

I de fall där vårdnadshavaren är hemma för att vårda sjukt barn erbjuds vistelsetid för syskon 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka på förskolan.

Vårdnadshavares semester

Har vårdnadshavarne semester ska barnen vara lediga från förskolan och fritidshemmet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Anmälan till barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.