Vilket stöd kan man få?

Om du har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du vända dig till mottagning- och utredningsavdelningen.

På mottagning- och utredningsavdelningen arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om. Behöver du information om vad för insatser som du kan söka kan du också vända dig till biståndshandläggaren.

Exempel på insatser som du kan söka hos biståndshandläggaren

  • Personlig assistans
  • Boende med särskild service
  • Sysselsättning och Daglig verksamhet
  • Ledsagare
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidstillsyn
  • Korttidsvistelse
  • Boendestöd
  • Stödfamilj

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan också skicka en skriftlig ansökan till biståndshandläggaren.

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede