Detaljplan för del av Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen

Flygfoto över planområde Tanums-Gissleröd 1:3, Ängens förskola och Industrivägen

Planområdet är beläget inom området Gissleröd i norra delen av Grebbestad. Planområdet omfattar drygt 19 hektar och angränsar i norr till åkermark och i öster till skog och till enstaka bostäder. I väster och i söder angränsar planområdet till befintlig bostadsbebyggelse. Genom området rinner Gisslerödsbäcken.

Planarbete för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera har pågått sedan 2003. För att underlätta handläggningen beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-06, att starta om detaljplanearbetet.

Det övergripande syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett utvidgat skol- och förskoleområde i anslutning till Ängens förskola samt en ny väg mellan Grönemadsvägen och Havstenssundsvägen. Dessutom syftar planläggningen till att möjliggöra för en ny infartsparkering till Grebbestad, tillskapa ny verksamhetsmark öster om Havstenssundsvägen, ge befintliga verksamhetsfastigheter utmed Industrivägen en aktuell reglering samt bekräfta befintligt gång- och cykelstråk mellan Havstenssundsvägen och Greby.

Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanens intentioner och planens genomförande bedöms inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan.

En samrådsredogörelse har nu tagits fram.

Planhandlingar

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede