Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:226, klätteranläggning, Grebbestad

Ortofoto över planområde, Tanums-Rörvik 1:226, klätterparkFörstora bilden

Detaljplaneområdet omfattar cirka 1,1 hektar mark och är lokaliserat vid Grebbestads södra entré.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en klätteranläggning med ett centralt trätorn inom norra delen av området för handelsanläggningen Sportshopen. Befintligt lekområde ska fortgå, padelytan ska bekräftas och ett antal parkeringar kommer utgå. Syftet med detaljplanen är även att kommunen tar över huvudmannaskapet för befintlig gång- och cykelväg samt säkerställa utrymme för omläggning av huvudvattenledningar.

Detaljplaneförslaget innebär även att en del av gällande detaljplan för Sportshopen kommer att ersättas då denna inte är förenlig med den utveckling som önskas på platsen.

Planförslaget anses förenligt med intentionen i kommunens planeringsunderlag, så som översiktsplan 2030, fördjupad översiktsplan för Grebbestad och planstudie för Rörviksområdet.

Detaljplanen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan och det behöver inte upprättas någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2023-06-13, § 99.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2023-07-12.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede