Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums kommun

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag eller stöd för arrangemang kan sökas av föreningar och organisationer vilka skapar respekt för de olika värderingar som präglar den svenska demokratin och där allmänheten skapas möjligheter att själva ta ansvar för sin verksamhet. För att föreningen skall komma i fråga för bidrag måste man lämna in en anmälan till föreningsregistret, som görs på www.tanum.se Länk till annan webbplats. och kontinuerligt uppdateras av föreningen. Denna anmälan till kommunens föreningsregister kan man som förening även göra om man endast vill finnas med i kommunens föreningsregister och då finnas med på www.tanum.se Länk till annan webbplats. och få föreningsutskick.

Alkohol och drogpolitiska programmet:

 • Samtliga föreningar i kommunen som erhåller stöd för ungdomsaktiviteter skall ha utformat en alkohol- och drogpolicy i syfte att minska alkohol- och drogkonsumtionen.

En lokal förening/organisation skall ha:

 • organisationsnummer
 • sitt säte i Tanums kommun
 • en målinriktad ideell verksamhet
 • antagit stadgar som lämnats in till kommunen
 • uppvisat antalet medlemmar om minst 10 medlemmar som är mantalsskrivna i Tanums kommun
 • en vald styrelse
 • en medlemsavgift med minst 100 kronor/år, med undantag av familjemedlemskap (fråno ch med år 2015).
 • bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 

Föreningen/organisationen vilken har erhållit eller kommer att söka statligt eller kommunalt anläggningsbidrag skall ha inskrivet i sina stadgar eller i avtal med Tanums kommun att tillgångarna tillfaller förening/organisation med likvärdig verksamhet eller Tanums kommun när verksamheten upphör.  

Lokala Korpidrottsförbund faller inte under allmänna bestämmelser utan erhåller ett bidrag som fastställs vid ansökningstillfället mars månad. 

Bidrag utgår inte till föreningar eller intresseorganisationer enligt följande:

Föreningar som erhåller bidrag av skattemedel från kyrklig kommun eller annan kommunal förvaltning. Inte heller till intresseorganisationer såsom fackförening, företagsförening, villaförening, ekonomisk förening, hyresgästförening och liknande, skol-, student- eller föräldraförening och inte till partipolitisk organisation, supporter-, kamratförening eller annan stödförening, som har direkt syfte att stödja annan förening, näringsdrivande ideell förening.  

Stöd eller bidrag kan utgå efter ansökan som:

 • Startbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd
 • Grundbidrag
 • Anläggnings- och lokalbidrag
 • Stöd för arrangemang
 • TUPP – Tanums Ungdoms Projekt Peng
 • Övrigt bidrag/Investering

Till dessa ansökningar skall bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning - som omfattar balansräkning, resultaträkning liksom revisionsberättelse - samt en anmälan till föreningsregistret. Förening med verksamhet för barn och unga bifogar sin alkohol- och drogpolicy.

Ansökan om bidrag skickas till barn och utbildningsnämnden:

Tanums kommun
Barn och utbildningsnämnden
Kultur & Fritid
457 82 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede