Detaljplan för del av Vik 1:128, 1:99 med flera

Ortofoto över planområde, Tanums-Rörvik 1:226, klätterparkFörstora bilden

Planområdet är beläget nordöst om Kämpersvik samhälle mellan Vettemyrsberget och Ekeberget. Området gränsar i väster mot våtmarken Ejgdetjärnet. i sydväst mot befintlig bebyggelse i Kämpersvik och i nordost ansluter det mot väg 163. Kvartersmarken har avgränsats utifrån en anpassning till landskapet, till behovet av ny vägdragning samt ytor för hantering av dagvatten.

Planen omfattar totalt ca 5,8 ha, varav 3,94 ha utgör ny kvartersmark för bostäder samt 0,9 ha naturmark och resterande del gata (inklusive slänter).

Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av bostäder i varierande boendeformer i anslutning till Kämpersviks samhälle. Bostäderna ska vara anpassade till landskapet och följa befintlig bebyggelsestruktur med trafiksäker tillgång till rekreation och busshållplats.

Planförslaget omfattar kvartersmark för bostäder, gata med ny anslutning ner mot väg 163 samt naturmark i direkt anslutning till nya bostadsområden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte genomföras. Länsstyrelsen delar här kommunens bedömning.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Ett förslag till detaljplan har varit utställt för samråd från och med 2022-12-08 till och med 2023-01-12. Nu finns en samrådsredogörelse.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede