Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet

Knäm 2:14, Vy över Knämmotet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-08-18 § 175 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Uddevalla Entreprenad AB. Planförslaget har tagits fram av Rådhuset Arkitekter AB.

Planområdet ligger vid trafikplats Knäm direkt öster om väg E6 i norra delen av Tanums kommun. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats med därtill hörande verksamheter, såsom drivmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2015-10-13

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programhandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Moa Leidzén

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede