Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet

Knäm 2:14, Vy över Knämmotet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde
2019-10-29 § 277 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskning pågår 2019-12-19 till och med 2020-01-23

Planområdet ligger vid trafikplats Knäm direkt öster om väg E6 i norra delen av Tanums kommun. 

Syftet med förslaget är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats.

Trafikserviceplatsen ska kunna omfatta bland annat tankställe, bevakad parkering för yrkestrafik och husbilar; restaurang/café och minibutik samt verkstads- och lagerbyggnad med kontor.

Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner.

Kommunen har bedömt att projektet inte anses medföra en betydande miljöpåverkan.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2020-01-23

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Programhandlingar

Programsamrådsredogörelse och samrådsredogörelse finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Evelina Tollesson

Tel. 0525-181 33
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede