Detaljplan för del av Tanums- Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221 med flera

Flygfoto med illustration över planområde Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221Förstora bilden

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.

Det aktuella planområdet är i beläget i Rörvik söder om Grebbestad, mellan Rörviksvägen och väg 163. Området är inte tidigare detaljplanelagt och utgörs i huvudsak av före detta åkermark och naturmark.

Planen omfattar en befintlig och 13 nya tomter för friliggande enbostadshus.

Kommunsfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2019-11-25 § 116.

Detaljplanen har fått laga kraft 2019-12-28

Lagakrafthandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede