Slamvillkor

 1. Nationella bestämmelser för hantering och spridning av avloppsfraktioner ska följas.
 2. Tömning ska ske enligt tömningsinstruktion för aktuell avloppsanläggning, på sådant sätt och med sådant intervall att tömningen är likvärdig med slamsugning i kommunal regi. Slamavskiljare ska tömmas fullständigt.
 3. Tömning, hantering och spridning får inte göras så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.
 4. Den som utfört tömningen ska redovisa datum för tömning skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden senast en vecka efter tömningstillfället.
 5. Slamtömning skall utföras enligt följande:
  -från BDT-brunn en gång vartannat år
  -från WC-brunn en gång per år eller enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut.
 6. Tömning av sluten tank ska utföras enligt följande:
  -Sluten tank med extremt snålspolande toalett en gång vartannat år
  -Sluten tank en gång per år eller enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut.
 7. Spridning av slam bör inte göras närmare än 100 m från vattentäkt eller 50 m från vattendrag.
 8. I hushållet ska endast miljöanpassade hushållskemikalier användas. Slammet riskerar annars att innehålla giftiga ämnen.
 9. Möjlighet till mellanlagring/kompostering eller lämplig mark för spridning och nedbrukning skall finnas på den fastighet där spridning ska göras.
 10. Spridningen ska göras på jordbruksmark i bruk och nedbrukning ska göras samma dag.
 11. Spridning av slam får inte göras på betesvall eller mark som för det året är avsedd för odling av trädgårdsprodukter för direktkonsumtion.
 12. Om tillstånd enligt ovan meddelats och villkoren inte uppfylls, upphör tillståndet att gälla.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede