Bidragsnormer för studieförbund

Antaget av kommunfullmäktige den 16 februari 2015, § 12.

1. Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund eller studieförbundet SISU Idrottsutbildarna och har verksamhet inom Tanums Kommun. Studieförbundet skall ha självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller i Västra Götalandsregionen.

2. Kommunens anslag till studieförbunden skall fördelas enligt följande modell:

a) Ett grundbidrag som motsvarar 50 procent av tillgängligt anslag. Bidraget fördelas efter respektive studieförbunds relativa andel av kommunens totala anslag föregående år.

b) Ett kulturbidrag som motsvarar 10 procent av tillgängligt anslag och som vänder sig till deltagare i kulturprogram/kulturarrangemang.

c) Ett förstärkningsbidrag som motsvarar 15 procent av tillgängligt anslag och som vänder sig till deltagare med funktionsnedsättning samt för deltagare med utländsk bakgrund ”nyanlända svenskar”. Hälften av bidraget fördelas utifrån deltagare och hälften utifrån studietimmar.

d) Ett verksamhetsrelaterat bidrag som motsvarar 25 procent av tillgängligt anslag. Detta bidrag beräknas efter antalet deltagartimmar i studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet.

Under punkterna b), c) och d) gäller att bidraget skall bygga på föregående års redovisade statsbidragsberättigade verksamheter.

3. Grundbidrag kan även beviljas till Studieförbund som legat nere under minst tre år och genomfört verksamhet inom Tanums kommun under senast föregående verksamhetsår med ett engångbelopp på 30 000 kronor.

4. Kommunen bör genom kultur och fritid inbjuda studieförbunden till en årlig dialog. I dialogen bör vi eftersträva en gemensam, lokalt förankrad, folkbildningssyn. Dialogen bör också klargöra i vilken omfattning studieförbunden kan bidra till att uppfylla de av kommunen uppsatta kultur- och utbildningspolitiska målen.

5. Ansökan om kommunbidrag sker på särskild blankett och skall vara kommunen tillhanda senast 31 mars årligen, tillsammans med bilagor av verksamhetsberättelse, årsredovisning (resultat- och balansräkning), samt revisonsberättelse för föregående verksamhetsår och verksamhetsplan för innevarande år.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede