Lokalt aktivitetsbidrag, LOK-stöd

(Endast förening med verksamhet för barn & unga)

Syfte:

Lokalt aktivitetsbidrag avser att stimulera föreningens aktiviteter bland barn och ungdomar 7–25 år och är anpassat till de statliga riktlinjerna via Riksidrottsförbundet.

Villkor:

Stödberättigad gruppaktivitet

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.

Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreniningen.

Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Bidrag:

Ledar- och deltagarstöd

Förening har rätt till LOK-stöd i form av ledarstöd och deltagarstöd.

När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett ledarstöd om 14 kronor. När aktiviteten leds av två eller flera ledare, och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i idrottens verksamhetsredovisningssystem, erhåller föreningen ett ledarstöd om 2 kronor.

Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten.

Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i rekryteringssyfte.

För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om 4 kronor. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per veckodag.

Vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

Exempel: En sammankomst med fem deltagare på 12 år är berättigad till följande bidrag: ledarbidrag 14 kr, eventuellt extra ledare (två eller fler) 2 kr och rörligt deltagarbidrag på 4 kr = totalt 36 kr per ledarstöd och deltagarstöd (tidigare/sammankomst).

Ansökan:

Ansökningsdatum 25 februari för perioden 1 juli–31 december och 25 augusti för perioden 1 januari–30 juni, årligen.

Ansökan sker direkt på webben, Lokala aktivitetsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede