Tanums kommun på Internet

Fastställt av kommunstyrelsen den 5 november 2003, § 328.

Regler för Tanums kommun webbplats

Tanums kommun använder IT för att informera medborgare, anställda och politiker om verksamhet inom kommunen. Kommunen webbplats nås på adressen http://www.tanum.se.

Genom den webbplatsen kan Tanums kommun ge medborgare åtkomst från Internet till samhällsinformation och information om samhällsservice. I första hand ska webbplatsen informera om Tanums kommuns verksamhet och utbud samt ge tillgång till elektronisk service/tjänster från Tanums kommun. Webbplatsen ska ge medborgarna en god insyn i kommunens verksamhet samt ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter och påverka kommunens verksamhet. Webbplatsen kan även innehålla länkar till landsting, statliga myndigheter och annan relevant offentlig information som en service till medborgarna.

För den interna webben (Intranätet), som är avsedd enbart för information till anställda och politiker, gäller, i tillämpliga delar, motsvarande regler som för den externa webben.

Ansvarig för frågor om Tanums kommuns webb och den information som lagras där (webbansvarig) är kommunchefen.

Regler för Tanums webbplatser

All offentlig information från Tanums kommun, som presenteras på Internet, ska finnas tillgänglig på www.tanum.se.

I de fall information som rör Tanums kommuns ska publiceras på annan webbplats än www.tanum.se ska detta först godkännas av ekonomikontoret som ansvarig för kommunens webbplats och IT-säkerhet.

All information som publiceras på Tanums kommuns externa webbplats ska godkännas av informationsansvarig på ekonomikontoret ("webbredaktionen").

Det är viktigt att en kommuns eller myndighets information är tillförlitlig och aktuell, därför ska informationen på kommunens webbplatser uppfylla höga kvalitetskrav. De kvalitetskrav som Tanums kommun ställer på information på sin webbplats är de samma som de redovisas i gällande dokumentation från samordnande statlig myndighet. 1) De rekommendationer som anges i sådan dokumentation om bland annat utformning av offentlig webbplats ska också beaktas.

Ett enhetligt utseende på webbplats är viktigt för att ge den externa webbplatsen en prägel av officiell och tillförlitlig informationskälla kring Tanums kommuns verksamhet. All information, som publiceras på kommunens webbplats, ska nära ansluta till den befintliga webbens utformning.

Informationen som publiceras på den externa webbplatsen ska innehålla Tanums kommuns logotype eller vapen eller annat kännetecken som tydligt visar att Tanums kommun står bakom och har godkänt informationen.

Informationen på webbplats ska innehålla uppgifter om när den senast uppdaterades och hur länge informationen är giltig och aktuell. För varje, på webbplats, publicerat dokument ska finnas en ansvarig person (informationsägaren). Information ska kontinuerligt uppdateras av informationsägaren och inaktuella dokument tas bort på informationsägarens initiativ.

Länkar och innehåll på länkad webbplats ska regelbundet kontrolleras av informationsägaren till det dokument som anger länken. Länkning till webbplats utanför kommunens kontroll ska ske genom att webbplatsen öppnas i nytt fönster.

Endast Tanums kommun, eller den som Tanums kommun ger tillstånd, har rätt att publicera information som innehåller Tanums kommuns logotype eller vapen.

Motorer för att driva webbplatserna och verktyg för att producera och publicera information på de bägge webbplatserna är de som vid varje tillfälle fastställs av webbansvarig. 2)

Metoden för publicering på webbplats bestäms av webbansvarig utifrån vad installerad teknik medger. 3)

Vid sidan av kommunens officiella webbplats för information använder kommunens skolor en webbplats avsedd enbart för skolornas pedagogiska verksamhet. För användning av och rättigheter till skolans pedagogiska webbplats ansvarar IT-enheten.

Om någon del av Tanums kommuns verksamheter deltar i samarbetsprojekt, som innebär att Tanumsrelaterad information ska presenteras på webbplats, ska informationen organiseras på sådant sätt att den presenteras genom länkning in i kommunens webb (www.tanum.se). Informationen ska inte presenteras i separat webb. Webbansvarig inom Tanums kommun ska tidigt informeras om sådana webbprojekt och dennes synpunkter ska beaktas i det fortsatta projektet.

1) När detta skrivs gäller Statskontorets dokumentation kring 24-timmarsmyndigheten.

2) När detta skrives gäller, som motor, IntraInfo från TietoEnator och, som verktyg, FrontPage från Microsoft.

3) För närvarande sker all publicering via webbredaktionen. Försöksverksamhet pågår för att möjliggöra viss decentraliserad publicering på Intranätet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede