Hantering och rutin gällande visselblåsning i Tanums kommun

1. Bakgrund

Från den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innebär att Tanums kommun, senast den 17 juli 2022 har ha interna rapporteringskanaler på plats.

Tanums kommun vill säkra tidig upptäckt av eventuella missförhållanden inom organisationen. Anställdas och andra intressenters engagemang är en viktig del av det arbetet och vi uppmuntrar till ett klimat där rapportering av miss­förhållanden är en naturlig och självklar del av kulturen.

2. Syfte

Syftet med rutinen är att Tanums kommuns anställda och andra intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med rutinen är också att säker­ställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

3. Vem omfattas?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos Tanums kommun och dess bolag:

a) arbetstagare,

b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,

c) personer som söker eller utför volontärarbete,

d) personer som söker eller fullgör praktik,

e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,

f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller

i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

4. Skydd vid visselblåsning

4.1 Skydd i form av ansvarsfrihet

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om det fanns skälig anledning att anta att rapportering var nödvändig för att avslöja miss­förhållandet. Att visselblåsaren inte får hållas ansvarig innebär ett skydd mot rättsligt ansvar, till exempel får inte personen dömas till fängelse eller åläggas ersättnings­skyldighet.

4.2 Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

Ingen i organisationen får hindra eller försöka hindra rapportering. Personer är alltså skyddade mot hot om bestraffning vid rapportering och någon hos organisationen får inte heller försvåra rapportering, till exempel genom att inte lämna information om hur rapportering sker.

Ingen inom organisationen får heller vidta repressalier på grund av att rapportering skett. En repressalie är en direkt eller indirekt åtgärd som vidtas eller inte vidtas och som ger upphov eller kan ge upphov till skada eller men för den rapporterande personen. Som exempel kan en repressalie vara avstängning, permittering, uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, trakasserier eller diskriminering.

4.3 Skyddad personkrets

Skyddet gäller för:

a) en rapporterande person (enligt avsnitt 3 ovan),

b) någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,

c) någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, och

d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Rutin för rapportering

1. Vad ska rapporteras?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som rör organisationens vitala intressen, individers liv eller hälsa eller missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. De ordinarie rapporterings­kanalerna, exempelvis för Lex Sarah, ska fortsatt användas och visselblåsar­funktionen ses som ett komplement till dem.

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

2. Vår visselblåsarfunktion

Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport via: www.tanum.se, intranätet, telefon eller personligt besök.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

 • Skriv av länken ovan och skriv in i din webbläsare.
 • Använd inte Tanums kommuns dator eller nätverk.

Vår visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en säker och anonym molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. Det finns även möjlighet att lämna sin rapport via telefon. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta på www.tanum.se och intranätet.

Om rapporten lämnas skriftligen via webformuläret väljer du själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du ett anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling från den som utreder rapporten.

Om du väljer att tala in din rapport via telefon kommer du endast att bli kontaktad för ytterligare information och återkoppling om du väljer att lämna kontaktuppgifter, och inte om du väljer att vara anonym.

Rapporterna tas emot av jurister hos Insatt AB och hanteras enligt följande:

 1. Insatt AB tar emot ärendet via Qnisters visselblåsartjänst, alternativt via telefon eller personligt besök.
 2. Återkoppling om mottagen rapport sker till visselblåsaren inom sju dagar (om inte den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller Insatt AB har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet).
 3. Insatt AB påbörjar en bedömning av rapporten – är det ett visselblåsarfall? Vid behov efterfrågas ytterligare information från visselblåsaren i de fall det är möjligt.
 4. Om det är lämpligt kan Insatt AB bjuda in kommunens utsedda kontaktpersoner, eller någon som dessa personer utser, för att kunna delta i handläggningen av aktuellt visselblåsningsärende.
 5. Insatt AB bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.
 6. Återkoppling sker till den rapporterande personen.
 7. Fortsatt utredning, antingen av Insatt AB, eller av kommunens kontaktpersoner, av ärenden som bedöms som visselblåsningar. Utredaren upprättar åtgärdsförslag och preventiva åtgärder för att förebygga liknande händelser. Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras.
 8. Återkoppling sker till den rapporterande personen även efter fortsatt utredning.
 9. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.

3. Extern rapportering

Skyddet som finns beskrivet enligt ovan gäller även när rapportering sker externt till en myndighet. De myndigheter som regeringen utsett har egna externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter inom vardera myndighets ansvarsområde. Sådan extern rapportering ansvarar de specifika utsedda myndigheterna för, och vår organisation har ingen koppling till sådana rapporteringskanaler. Mer information om vad extern rapportering innebär och vilken myndighet du ska vända dig till inom Sverige finns i Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

4. Meddelarfrihet och anskaffarfrihet

Dessa regler eller kommunens interna rapporteringskanal inskränker inte tryck- och yttrandefriheten och vi vill därför informera dig om meddelarfriheten och anskaffarfriheten.

Meddelarfriheten följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och innebär rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett massmedium som omfattas av grundlagarna.

En rapporterande person har samma skydd vid offentliggörande av information som vid intern rapportering och extern rapportering, förutsatt att personen först rapporterat externt eller att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede