Regler för representation i Tanums kommun

Antagna av kommunfullmäktige 26 oktober 2009, § 83.

Reglerna ska gälla för samtliga förvaltningar, styrelser och nämnder samt bolag i Tanums kommun.

Extern representation

Representation i Tanums kommun ska ske för att skapa intresse för kommunen, knyta för kommunen viktiga kontakter och främja kommunens intresse. För representation gäller dessutom följande:

  • Representationen har till syfte att skapa goda relationer och ska ske under normala umgängesformer.
  • Vid extern representation ska kommunen kunna bjuda på mat och dryck.
  • Representationen sker i tjänsten och därvid ska inte starkare dryck än öl eller vin serveras. Vid representation under normal arbetstid får inte starkare dryck än öl klass I eller II serveras.

Vid representation som innebär servering av mat och dryck ska Riksskatteverkets anvisningar vara vägledande.

Rätt att representera Tanums kommun har kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, nämndordförande och förvaltningschef eller den han/hon sätter i sitt ställe.

Intern representation

Med intern representation avses förtäring av mat och dryck vid exempelvis nämndernas personalfrämjande åtgärder, årsavslutningar, avtackning vid exempelvis pensionering samt uppvaktning med mera.

Hur den interna representationen ska ske avgör ansvarig nämnd med iakttagande av angivna regler.

  • Vid intern representation ska kommunen kunna bjuda på mat och dryck. I dessa fall gäller att starkare dryck än öl klass I och II inte får serveras.
  • Vid intern representation som avser speciella tillfällen som avtackning vid exempelvis pensionering kan både öl och vin få serveras.

Samma regler som gäller för förtäring av mat och dryck vid intern representation ska även gälla vid studieresor, kurser och konferenser.

Vid representation som innebär servering av mat och dryck ska Riksskatteverkets anvisningar vara vägledande.

Övrigt

Genomförd representation överstigande 2 000 kronor/gång ska anmälas som delegationsärende till nämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede