Personalpolicy

Antagen av kommunfullmäktige 5 maj 2014, § 40.

Personalpolicyn beskriver de grundläggande värden som ska vara vägledande i det dagliga arbetet med att skapa bästa möjliga verksamhet för alla människor i kommunen.

Fyra värdeord utgör grunden för hur vi gemensamt når kommunens mål:

Förtroende     

Att få förtroende är en grundförutsättning för att människor skall kunna utvecklas, må bra och få självförtroende. Genom att ge förtroende så ökar möjligheten att ta ansvar. Förtroende får man genom att ta ansvar, visa respekt och omtanke.

Ansvar              

Människor vill, och behöver ta ansvar för att utvecklas. I Tanums kommun är ansvar centralt. Genom att ta ansvar för mitt uppdrag och mitt liv så utvecklas verksamheten och jag med den. Vi har alla ett ansvar att skapa bästa möjliga verksamhet för alla människor i kommunen utifrån de medel som står till förfogande.

Respekt          

Alla människor är värda att visa respekt. Att visa respekt skapar goda förutsättningar för förtroendefulla relationer, både inom och utom organisationen, och det är en förutsättning för att nå verksamheternas mål.

Omtanke         

Genom att visa omtanke så får vi människor att trivas och må bra och det leder till goda relationer mellan människor. Det förbättrar i sin tur våra möjligheter att bedriva en riktigt bra verksamhet och nå kvalitet i varje möte.

Roller och uppdrag

I vår politiskt styrda organisation är det politikerna som fattar beslut om vilka mål som ska uppnås och om de förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap som ska leda till att vi når målen.

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar. Tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Ledarskap och medarbetarskap innebär att jag sätter dem jag är till för i centrum och tar ansvar för mitt uppdrag. Tillsammans bidrar vi till en hälsofrämjande arbetsmiljö och har en helhetssyn på organisationen.

Som chef i Tanums kommun:

 • Leder jag så att verksamheten utvecklas och når målen.
 • Utmanar jag mig själv och andra att skapa kreativa och konstruktiva förändringar och lösningar.
 • Leder jag genom att föra dialoger, skapa delaktighet och bygga goda relationer.
 • Skapar jag en hälsofrämjande arbetsmiljö och tar ansvar för min hälsa.
 • Skapar jag förutsättningar så att mina medarbetare utvecklas och höjer sin kompetens.
 • Har jag en helhetssyn på Tanums kommun och främjar samarbete med andra verksamheter, såväl internt som externt.
 • Är jag ambassadör för Tanums kommun genom mitt välkomnande och professionella förhållningssätt.

Som medarbetare i Tanums kommun:

 • Utför jag mitt arbete så att verksamheten utvecklas och målen nås.
 • Tar jag initiativ som bidrar till förbättringar i verksamheten.
 • Utövar jag ett medarbetarskap genom att vara delaktig och föra dialog med arbetskamrater och chefer.
 • Medverkar jag till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och tar ansvar för min hälsa.
 • Tar jag ansvar för att utvecklas och att höja min kompetens.
 • Tar jag initiativ till samarbete, såväl internt som externt.
 • Är jag ambassadör för Tanums kommun genom mitt välkomnande och professionella förhållningssätt.

Tanums kommun skapar förutsättningar för detta genom:

Målstyrning med regelbunden uppföljning av verksamheten – Processer och verktyg för individuell lönesättning.

Samverkansavtal: APT - Medarbetarsamtal med individuella utvecklingsplaner – Samtal om hälsoutveckling.

Policys, riktlinjer och rutiner som stöd i det dagliga arbetet.

Ledarutvecklingsprogram för verksamma och blivande ledare – Introduktion för nya medarbetare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Personalstödsprogram – Hälsopromotivt arbete – Friskvårdssubventioner.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Personalkontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede