Policy mot mutor i Tanums kommun

Antagen av kommunfullmäktige 20 mars 2023, § 35.

Bakgrund

I offentlig verksamhet arbetar vi på invånarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet, och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Tilliten bygger på att vi är, och uppfattas, som opartiska och sakliga. Företrädare för offentlig verksamhet får aldrig missbruka sin ställning.

Medarbetare och förtroendevalda i Tanums kommun har ett personligt ansvar att agera på ett sådant sätt att det inte finns anledning att misstänka att man låter sig påverkas av otillbörliga förmåner.

Policyn omfattar alla medarbetare och förtroende­valda i Tanums kommun, dess nämnder, helägda bolag och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen.

Policyn innebär att

  • Företrädare för Tanums kommun verkar på invånarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning och inte påverkas av släktskap, vänskap eller andra relationer.
  • Företrädare för Tanums kommun ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i sitt uppdrag.
  • Företrädare ska i alla sammanhang ha ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för att man gör sig skyldig till givande eller tagande av muta.
  • Företrädare för Tanums kommun bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.
  • Varje nämnd och bolag där Tanums kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Personalkontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede