Kravrutiner för Tanums kommun

Fastställda av kommunstyrelsen den 20 juni 2018, § 132

Debitering

Förfallodag

30 dagar från räkningens utsändande och om möjligt anpassas efter löneutbetalningsdag (det vill säga omkring den 25-30 i månaden).

Inkassokrav

Tidsgräns

Skickas ut cirka 10 dagar efter förfallodagen.

Kostnader

Uttages med högsta möjliga belopp enligt gällande förordning på (för närvarande 180 kronor) på fordringar över 100 kronor.

Åtgärd då svaranden betalar endast kapitalskulden

Har svaranden hunnit motta inkassokravet ska han betala även inkassoavgift och dröjsmålsränta. Dessa läggs om möjligt på nästa återkommande faktura. Om svaranden ändå inte betalar ska ansökan om betalningsföreläggande ske.

Betalningsföreläggande

Tidsgräns

Insänds till Kronofogdemyndigheten efter godkännande av debiterande förvaltning.

Kreditupplysning

Bedömning av gäldenärens betalningsförmåga ska göras genom inhämtande av uppgifter från kreditupplysningsföretag innan betalningsföreläggandet skickas till Kronofogdemyndigheten.

Kostnader

Uttages med högsta belopp enligt gällande förordning (för närvarande ansökningsavgift 300 kronor och arvode 380 kronor).

Bestridande av svaranden

Ärendet ska hänskjutas till rättegång om fordran efter kontroll visar sig vara riktig. Beslut om hänskjutande till rättegång fattas av kommunchef efter samråd med debiterande förvaltning. Är fordran felaktig ska ärendet återkallas.

Åtgärder då svaranden betalar del av eller hela skulden då ansökan om betalningsföreläggande ingivits

a) Då svaranden betalt hela beloppet det vill säga kapitalbelopp, dröjsmålsränta, inkassokostnad och kostnader i målet återkallas ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Skicka mail och meddela att skulden är betald och att ärendet återkallas.

b) Då svaranden gör en delbetalning eller betalar bara kapitalbeloppet ska yrkandet hos Kronofogdemyndigheten nedsättas med det inbetalade beloppet. Skicka mail och meddela nedsättningen på fordran.

Verkställighet av dom

Tidsgräns

Snarast efter att utslaget erhållits.

Kostnader

Uttas enligt gällande förordning (för närvarande 2 500 kronor). Kostnaden läggs på fordran.

Slutredovisning från Kronofogdemyndigheten

När Kronofogden avslutat ärendet erhåller vi en slutredovisning, där orsaken anges om Kronofogden misslyckas med att driva in vår fordran.

Om svaranden saknar tillgångar måste kommunen betala Kronofogdens kostnader.

Avbetalningsplan

Allmänt

Avbetalningsplan upprättas muntligt eller skriftligt mellan fordringsägaren och svaranden. Avbetalningsplanen ska börja löpa omedelbart, det vill säga första avbetalning ska ske vid närmast kommande löneutbetalningstillfälle.

Kostnader

Uttages med högsta möjliga belopp enligt gällande förordning (för närvarande uppläggningskostnad 170 kronor och kostnad per avbetalning 60 kronor).

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagens bestämmelser (för närvarande referensränta + 8 procent) från räkningens förfallodag.

Avskrivning

Underlag

Som avskrivningsunderlag kan vi åberopa

  • slutredovisning från Kronofogdemyndigheten
  • bedömning att svaranden är betalningsoförmögen efter verkställd kreditupplysning
  • svaranden ej anträffbar trots adressefterforskning.

Beslut

Bokföringsmässig avskrivning beslutas av kommunchefen eller den som kommunchefen utser.

Bevakning efter avskrivning

Beslut om avskrivning innebär inte att kommunen definitivt avstår från sin fordran. Ärenden som är bokföringsmässigt avskrivna överlämnas till företag som för kommunens räkning sköter efterbevakning av avskrivna fordringar.

Övriga sanktioner

I de fall där "normala" kravåtgärder ej resulterar kan avstängning bli aktuell. Beslut om avstängning fattas av debiterande nämnd.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede