Övergripande brandskyddspolicy för Tanums kommun

Inledning

I lag till skydd mot olyckor (SFS 2003:778) åläggs ägare till anläggning att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Bland annat skall skriftlig dokumentation upprättas och inlämnas till räddningstjänsten.

I 2 § Gemensamma reglementsbestämmelser för nämnder i Tanums kommun anges att nämnd inom respektive verksamhetsområden ansvarar för elsäkerhetsarbete och systematiskt brandskyddsarbete för verksamheterna samt i övrigt ansvarar för att nämndens verksamheter bedrivs på ett tryggt och säkert sätt så att risk för personskador och materiella skador minimeras.

Föreliggande policy syftar till att på en övergripande nivå reglera det förebyggande arbetet mot brand. Varje nämnd skall sedan bryta ned denna policy till verksamhetsnivå.

Mål och inriktning

Säkra verksamhetslokaler
Kommunala verksamhetslokaler skall vara trygga och säkra att vistas i för såväl brukare, besökare och personal.

Systematiskt brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet skall genom väl förankrade rutiner
förebygga såväl personskador som materiella skador. Brandskyddsarbetet skall dokumenteras och rapporteras.

Utbildning
All personal, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, skall ges en
grundläggande arbetsplatsrelaterad brandskyddsutbildning. Utbildningen skall omfatta 4 timmar och bl a innefatta momenten RÄDDA, LARMA, VARNA, SLÄCKA.

Repetitionsutbildning skall ges minst vart tredje år.

Övning
Varje verksamhet skall övas i utrymning minst en gång per år. Övning skall dokumenteras och rapporteras.

Incidentrapportering
Incidenter skall dokumenteras och rapporteras.

Lokala brandskyddspolicys
Varje nämnd skall upprätta brandskyddspolicys på verksamhetsnivå.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede