Partistöd för 2015-2018

Basbeloppet för 2015 är 44 500 kronor. Grundstödet på 13 % av basbeloppet, avrundat uppåt till närmast jämna hundratal, uppgår för 2016 till 5 800 kronor per parti och år. Därutöver erhåller partierna ett rörligt stöd som motsvarar grundstödet multiplicerat med antalet mandat i Tanums kommunfullmäktige.

Enligt de nya reglerna som kommunfullmäktige antog den 20 oktober 2014, § 121, ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket i kommunallagen. Har ingen redovisning lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd till nästkommande år.

Har representationen för ett parti upphört utbetalas inget stöd nästkommande år.

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd under perioden 2015-2018 betalas ut med 700 kronor per mandat och år till partier som finns representerade i Tanums kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede