Prästen med dagböckerna

Tanums prästgård och kyrka år 1780, etsning av J N Brunius.

Tanums prästgård och kyrka år 1780, etsning av J N Brunius.

Peter Elfström föddes i Kungälv den 12 mars år 1676. Han skrevs in på Göteborgs gymnasium 1695. Efter avslutade gymnasiestudier arbetade han som informator hos häradshövdingen Johan Cedekrona i Kungälv.

1703 blev han student i Lund. År 1706 återvände Peter Elfström till Bo­huslän som informator på Åby säteri i Tossene.

År 1711 blev Peter Elfström av kyrkoherden i Tanum, Andreas Borgwall, en studiekamrat från Lund, kallad till komminister i Tanum. Elfström var då inte prästvigd men blev examinerad och prästvigd i Skara i april 1711 av biskop Jesper Swedberg. Peter Elfström blev samma år präst i Tanum.

Som prästerlig andreman inom kyrkan i Tanums socken bodde Peter Elfström på komministerbostället Lilla Ulvesked nordöst om Hede (Ta­numshede).

Register till almanackor

Om Peter Elfström Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ättlingar till Peter Elfström Excel, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Almanackorna för nedladdning

Om Alf Lindholm Pdf, 601.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Norra Bohuslän runt år 1700 Pdf, 325.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om Peter Elfströms personhistorik finner du här Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Här finns historik även över andra präster i Tanums socken, bland annat dem under vilka Peter Engström verkade.

Peter Elfström var en man med vida intressen. Det finns 14 almanackor bevarade med utförliga och dagliga anteckningar om vädret, astronomiska iakttagelser, samt om resor i Tanums och Lurs socknar, där han bland an­nat beskriver sina uppgifter som präst.

Almanackorna sträcker sig från år 1703 till 1729. Ett register till alma­nackorna finns här.

Som framgår av registret över det transkriberade skannade materialet, så saknas ett antal alma­nackor, Det finns rykten om att de skall finnas be­varade. Om du känner till något om de saknade volymerna, så hör av dig. Kontaktadress finns nederst i detta dokument.

Texten i almanackorna har transskri­betats till modern svenska och för­setts med för­klarande kom­men­tarer av Alf Lidholm. Om tran­skribatorn läser du här Pdf, 601.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Som så många andra präster på landsbygden kunde präst­familjen Elfström arrangera ”goda giften” för barnen. Detta resulterade i många ättlingar i de följande ge­ne­rationerna. Här finns en sam­manställning över ättlingar till Peter Elfström Excel, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Till materialet har bifogats en kort sammanställning av hur förhållandena i yttervärlden påverkade livet i norra Bohuslän under åren kring 1700 Pdf, 325.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer om Peter Elfström: Wille Ängermarks hemsida Länk till annan webbplats.

Elfströms ”efterföljare” i yrke och tanke

Medan förberedelsearbetet för webb-publiceringen av Peter Elfströms dagböcker pågick under 2015, så släpptes Kerstin Ekmans bok ”Då var allt levande lus­tigt Om Clas Bjerkander. Linnélärjunge, präst och na­turforskare i Västergötland” (2015).

Bjerkander föds drygt ett halvsekel efter Elfström. Bjerkander studerar i Uppsala bland annat för Carl von Linné innan han återvänder till Västergötland för sin prästtjänst.

Tanums socken och dess kyrkor

I boken Tanums kyrka skriven av Ralf Tibbling (2015) ges en resumé över Tanums socken och Tanums sockens kyrkor från 1250 fram till idag (www.ateljealma.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Bland annat finns en omfattande dokumentation om den medeltida kyrka i viken Peter Elfström verkade.

Tack!

Det verkligt stora och betydelsefulla arbetet i det material som presente­ras här har utförts av Alf Lindholm, som såväl transkriberat som kom­menterat Peder Elfströms dagboksanteckningar.

Ett varmt tack till Alf Lindholms ättlingar som givit oss tillåtelse att publi­cera materialet på Tanums kommuns Internetplats.

Arbetsgruppen

Gruppen, som har arbetat med Peter Elfströms almanackor och kring­materi­alet, har bestått av:

Ingemar Lantz (1939 - 2015)
Inga-Lill Mattsson
Kristina Bengtsson
Ingmar Thoresson