Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tanums kommun

Beslutade av kommunfullmäktige 1995-10-30 § 108
Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01
Tanums kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

- del av Ingrid Bergmans torg Fjällbacka,

– två platser i Hamburgsund.

Fasta och tillfälliga platser

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av tekniska nämnden.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:
Saluplatser fördelas av tekniska nämnden. Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Tider för försäljning

5 § På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får nämnden besluta att försäljning inskränks tidsmässigt.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 § Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsställena gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. För information kontakta miljöavdelningen.

Placering av varor, redskap och fordon

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångvägar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs särskilt tillstånd.

Renhållning m.m

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att själv föra bort och lägga det i en behållare för sopor.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4 § tredje stycket, 5 §, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitel 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede