Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera

Flygfoto planområde Tanums-Rörvik 1:101, 1:58

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-10-31 § 223 godkänt rubricerat planförslag för samråd.

Samrådstid: 18 januari 2018 till och med den 23 februari 2018

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av 14 tomter för småhusbebyggelse, direkt väster om Rörviksvägen, ca 1,5 km sydost om Grebbestad. Detaljplanen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Detaljplanen säkerställer även placering av befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten som går genom planområdet. 

En förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 istället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gång- och cykelvägen till Grebbestad ingår i planområdet.

Planförslaget har stöd i den gällande översiktsplan 2030, i en fördjupad översiktsplan för Grebbestad samt i den planstudie som finns upprättad för ett större område inom Tanums-Rörvik.

Detaljplanen har bedömts inte medföra någon risk för en betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvens-beskrivning har därför inte tagits fram.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

Senast 2018-02-23

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42

Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede