Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen

Heljeröd 1:11, del av planområde

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-05-29 § 91 beslutat om granskning av detaljplanen.

Granskning pågår 2019-07-05 till och med 2019-08-30

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. Samtidigt ges möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en långsiktigt hållbar struktur för området. Planförslaget innehållande bostäder, campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2019-08-30

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse och samrådsredogörelse finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede