Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen

Vy över detaljplan Heljeröd 1:11, västra Veddökilen

Planområdet som i huvudsak utgörs av Heljeröd 1:11 samt direkt gränsande fastigheter, ligger väster om Långesjö samhälle, norr om Fjällbacka.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. Samtidigt ges möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en långsiktigt hållbar struktur för området. Planförslaget innehållande bostäder, campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan (ÖP 2030).

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-11-29 § 173.

Beslut att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningshandlingar 2

Granskningshandlingar 1

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 1 och 2, finns tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede