Detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Planområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-09-22 § 205 godkänt rubricerad detaljplan för samråd.

Planområdet är beläget inom Hamburgsunds samhällsområde, cirka en kilometer norr om centrum, längs Plureviksvägen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering med cirka 17 nya enbostadshus samt att planmässigt bekräfta den befintlig bebyggelse inom området.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2016-01-15

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede