Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m.fl., Fjällbacka verksamhetsområde

Planområde Fjällbacka verksamhetsområde

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-03-19 § 61 godkänt rubricerat planförslag för samråd.

Syftet med detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället.

Samrådstid: 22 mars 2019 till och med 25 april 2019

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

e-post: mbn.diarium@tanum.se

eller till (undvik att skicka till både och):

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

Senast 2019-04-25

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede, innan delning

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Fjällbacka verksamhetsområde (innan delning) finns tillgänglig på planavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede