Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m. fl., Fjällbacka verksamhetsområde

Planområde Fjällbacka verksamhetsområde, utökat

Syftet med detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället.

Kommunen vill genom planläggningen även säkra Ålebäckens och Bolsjöledningens sträckning inom allmän plats för framtida skötsel och tillsyn.

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, i direkt anslutning till allmän väg 915 och omfattar drygt sex hektar. Planområdet utgörs av tre separata delområden.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-04-26 § 60.

Beslut att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.


Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar (innan delning)

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen.

Programsamrådsredogörelsen tillhörande planprogrammet för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Fjällbacka verksamhetsområde (innan delning) finns också tillgänglig på plan- och kartavdelningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede