Detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Flygfoto över planområde Ertseröd 1:5, 1:7

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-01-23 § 9 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskning pågår 2018-03-22 till och med 2018-04-24

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom fastigheterna Ertseröd 1:5 och 1:7. Vidare är syftet att anordna en tillfartsväg till de nya bostadsfastigheterna från Tanumstrandsvägen. Planförslaget medger cirka 21 fastigheter för friliggande enbostadshus. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna synpunkter via länken till höger.

senast 2018-04-24

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61

Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede