Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 med flera

Flygfoto planområde Tanums-Rörvik 1:101, 1:58Förstora bilden

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av 14 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av Rörviksvägen. Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer sydost om Grebbestad, direkt väster om Rörviksvägen. Detaljplanen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Detaljplanen säkerställer även placering av befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill-och dricksvatten som går genom planområdet. 

En förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 istället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gång- och cykelvägen till Grebbestad ingår i planområdet.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2019-02-18 § 22.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-06-03.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede