Detaljplan för del av Resö 8:69 med flera

Häll inom planområdet för Resö 8:69

Syftet med detaljplanen är att skapa nya byggrätter för enbostadshus, parhus eller radhus intill befintlig bostadsbebyggelse på Resö, vid korsningen mellan Resövägen och Holmsbacksvägen. Detaljplanen innebär att ett obebyggt markområde, som har beteckningen park i den äldre byggnadsplanen, ändras till kvartersmark för bostäder. Ett befintligt flerbostadshus bekräftas och en mindre tillbyggnad av flerbostadshuset möjliggörs. Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig återvinningsstation.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2017-10-30 § 112

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-11-28

 

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede