Detaljplan för del av Norra Backa 1:3 med flera

Foto över planområdet Norra Backa 1:3Förstora bilden

Planområdet ligger cirka 3 kilometer nordost om Fjällbacka centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för fritidsboende i anslutning till golfbana, att stärka turism och rekreationsvärden, samt att säkra en tillfartsväg tillsammans med befintliga och nya gångstråk i området.

Detaljplanen följer rekommendationerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen anses inte bidra till en betydande miljöpåverkan och det behöver därför inte upprättas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, enligt beslut
2022-02-14 § 9.

Detaljplanen har fått laga kraft 2023-04-13.

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede