Vindkraftsplan

VindkraftverkFörstora bilden

Tanums kommun är en attraktiv kommun för vindkraft och har goda vindförhållanden. Tanums kommun är också en av de kommuner i länet som idag producerar mest vindkraft. I kommunen finns samtidigt flera värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för kommunens attraktivitet som boendemiljö, liksom för besöksnäring och friluftsliv.

För att kunna göra en samlad bedömning av hur man på bästa sätt kan ta tillvara de möjligheter som finns för vindkraftsetableringar samtidigt som största möjliga hänsyn tas till övriga värden och intressen som finns i kommunen har Tanums kommun tagit fram en vindkraftsplan. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan ÖP 2030, och antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19, § 123 Pdf, 461.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Planen fick laga kraft 2022-10-16 och ersatte då kommunens tidigare vindkraftsplan från 2009.

Planen tar ställning till var inom hela kommunens yta det är lämpligt med storskalig vindkraft, och fungerar som ett stöd och beslutsunderlag vid hantering av vindkraftsfrågor. Särskilt viktig är planen vid den tillståndsprövning enligt miljöbalken som krävs inför en utbyggnad av storskalig vindkraft. Planen anger totalt 5 områden för storskalig vindkraft, där den totala arealen uppgår till cirka 15 km².

Här finner du den gällande vindkraftsplanen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede