Kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Förbud mot kränkande behandling trakasserier och diskriminering

Kränkande behandling regleras i Skollagen (2010:800) och Trakasserier och diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (2008:567).

Förskola och skola har skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder om personal får kännedom om att något barn eller elev blir utsatt för sådan behandling. En plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling ska finnas på varje förskola och skola.

En plan mot diskriminering med åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. I planen ska även ingår ett förebyggande arbete för att förhindra trakasserier.

Rektorer är skyldiga att anmäla fall av kränkande behandling till huvudmannen, Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och elevhälsan fungerar som resurs för skolans personal och elever i arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede