Information om bidrag

Som gymnasieelev under 20 år, skriven i Tanums kommun, har eleven rätt att få skolkort/kontantbidrag eller, om eleven är berättigad, inackorderingsbidrag. Skolkort/kontantbidraget kan eventuellt kompletteras med ett anslutningsresebidrag. Eleven kan också, under vissa villkor, vara berättigad till ett praktikbidrag.

Alla fyra bidragen söks en gång per läsår, praktikbidraget dock i efterskott. Bidragen grundar sig på att höstterminen är fyra och vårterminen fem månader lång.

Sökanden är skyldig att till barn- och utbildningskontoret anmäla ändringar som påverkar bidraget. För omyndig elev söker målsman.

De olika ansökningarna finns på sidan E-tjänster och blanketter.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag beviljas om eleven på grund av lång eller tidskrävande resväg måste inackorderas på skolorten. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Elev måste vara antagen till ett nationellt program i första hand (16 kap 47 § skollagen) för att kunna söka om inackorderings-bidrag.

En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet och inte får skolkort/kontantbidrag,

Elever som tagits emot på Rh-anpassad utbildning enligt 17 kap. 19 § tredje stycket skolllagen, eller utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studie- stödslagen (1999:1395) har inte rätt till inackorderingbidrag från kommunen.

Inackorderingsbidraget, som är på 1/30 av basbeloppet per månad (2023 är inackorderingsbidraget 1 750 kronor/månad) och beviljas om:

A. reseavståndet från hemmet till skolan är minst 80 km,

B. avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 80 km men den totala restiden är minst  3 timmar per dag, (restid = anslutningsresetid från hemmet till hållplatsen + tiden från att skjutsen lämnar hållplatsen till skolans ordinarie starttid + den tid som löper från skolans ordinarie sluttid tills skjutsen är vid hållplatsen + anslutningsresetid från hållplatsen till hemmet. Håltimme första eller sista lektionen för dagen inräknas ej i restiden. Anslutningsresetiden mellan hemmet och hållplatsen beräknas med 5 minuter per kilometer), eller

C. särskilda skäl, exempelvis intyg från gymnasieskolan som anger att eleven har undervisning på kvällstid eller att det förutsätts att eleverna kan träffas för övningar förlagda till kvällstid vilket medför att skjutsarna inte längre stämmer. Sådant intyg skall bifogas ansökan.

D. Elever har inte rätt till inackorderingstillägg om uppehället till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

E. Skolan ska intyga att eleven bedriver studier på angiven utbildning.

F. Kopia på hyreskontrakt avseende inackorderingsbostaden ska bifogas ansökan.

G. Kvitto på betald hyra ska kunna uppvisas på begäran.

FRISKOLA
Om elev i friskola på grund av lång eller tidskrävande resväg måste inackorderas på skolorten söker eleven inackorderings-tillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Kontantbidrag/Skolkort

Skolkort/kontantbidrag kan eleven få som

  • läsårskort (buss/tåg), som delas ut på skolan/barn- och utbildningskontoret eller
  • pengar, motsvarande busskortens värde, exklusive moms. För 2023 är beloppet 518 kronor per månad. Bidraget utbetalas terminsvis i oktober respektive mars till det bankkonto som anges på ansökan.

Anslutningsresebidrag

Anslutningsresebidrag, med 85 kronor per månad, är den berättigad till som har busskort/kontantbidrag och mer än fyra kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats.

Praktikbidrag

Under förutsättning att eleven kan visa att den under praktiktiden uppfyller reglerna för beviljande av inackorderingsbidrag kan eleven söka ett praktikbidrag på 50 kronor per praktikdag.

  • praktikbidraget kan sökas av elev som erhåller busskort/kontantbidrag
  • summan av praktikbidragsbelopp samt busskort/kontantbidrag kan för en månad maximalt uppgå till inackorderingsbidragsbeloppet
  • bidraget ska sökas i efterskott

Utbetalning

Respektive bidrag utbetalas till konto som angivits på ansökan. För omyndig elev betalas bidraget till målsman, vars namn, bank och kontonummer anges på ansökan.

Sökanden är skyldig att till barn- och utbildningskontoret anmäla ändringar som påverkar bidraget.

Lycka till med dina studier!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Ann-Brit Oseland-Karlsson
Tillförordnad skolchef och rektor
0525-181 99

Astrid Nyberg
Biträdande rektor
0525-182 68

Hanna Bogren
Studie- och yrkesvägledare
0525-182 30
Telefontid:
Måndag 11.00-12.00
Onsdag 8.00-10.00
Fredag 8.00-10.00

Liselott Alm
Administratör
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00

Monica Kjellstorp
Skolsköterska
0525-182 02

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede