Företagsklimat

Tecknade personer som håller upp en uppåtpekande pil

Tanums resultat har förbättrats i många frågor i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur
företagen upplever kommunens servicenivå.

Tanum klättrar till ett Nöjd-kund-index (NKI) på 72 i 2016 års mätning, jämfört med 64 år 2015. Det är ett värde som är bättre än genomsnittet i Sverige. Jämfört med andra mindre kommuner är Tanum en av de kommuner som har ökat mest i NKI-värde jämfört med föregående år.

- Vi är glada för dessa positiva siffror, vi ser att vi är på rätt väg. Vi arbetar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och har så gjort under en längre tid. Detta har genererat olika satsningar för bättre kommunikation och service till näringslivet, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Jämfört med 2015 har NKI-värdena ökat för tre av fyra myndighetsområden. Bygglov står för de största förbättringarna. Resultaten för brandskydd, serveringstillstånd och bygglov är alla högre än genomsnittet för Sverige.

- Det är glädjande att förtagen uppfattar att den kommunala servicen förbättrats. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fortsätta arbeta med att förbättra service och handläggning till företagen, säger Hans Schub, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

I kommunens övergripande verksamhetsmål är näringsliv och service bland prioriterade områden. Successivt har flera olika satsningar genomförts, så som ett kundcenter för bättre service, utveckling av e-tjänster och en tillsatt lotsgrupp för att förenkla för företagen i kontakten med kommunen. Tanums kommun kommer kontinuerligt fortsätta att lägga mycket kraft på förbättringar och förenklingar. Vi strävar hela tiden för en bra dialog och samarbete med näringslivet med en tydlig och öppen information och kommunikation. Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över våra processer för en effektivare ärendehantering, ökad tillgänglighet och förbättrad service.

- Klättringen fortsätter, resultaten ger oss en värdefull insikt i hur företagen upplever vår servicenivå. Vi fortsätter på den inslagna vägen, just nu pågår ett arbete i samarbete med näringslivet att ta fram en ny näringslivsstrategi. Det dokumentet lägger planen för det strategiska arbetet och anger mål och vision för Tanums kommuns näringsliv, säger näringslivsutvecklare Elenor Olofsson. Ett starkt näringsliv med välmående företag och de bästa utvecklingsmöjligheterna är viktigt för oss, så vårt arbete fortsätter!

2016 års resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med rikgenomsnittet i Sverige


Skriv tabellbeskrivning här


2015

2016

2016 snitt riket

Brandskydd

78

83

80

Bygglov

51

69

60

Miljö- och hälsoskydd

64

61

70

Livsmedelskontroll

60

72

74

Serveringstillstånd

77

78

74

NKI totalt Tanums kommun

64

72

70

Fakta om undersökningen:
En enkät skickas ut till företagare som under 2016 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.
Här kan du läsa hela rapporten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns mer information om mätningarna och undersökningarna av företagsklimatet.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede