Företagsklimat

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
De mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimatet" samt "Insikt", som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Regioner.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2020

22 april presenterades SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning "Insikt" med underlag från 2019.

Tanums kommuns nöjd-kund-index (NKI) hamnar på 69 i 2019 års mätning jämfört med ett NKI-värde på 71 i 2018 års mätning, vilket klassas som ett godkänt resultat. Snittet för riket är 73. Det serviceområde som kommunen får bäst betyg är för bemötande och tillgänglighet.

Bygglov har förbättrat sitt resultat med 11 placeringar medan övriga myndighetsområden har försämrats.

I mätningen inkom under 2019 totalt 136 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 61%.

2019 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riksgenomsnittet i Sverige


2017

2018

2019

2019 snitt riket

Brandskydd

72

94

85

81

Bygglov

56

61

72

64

Miljö- och hälsoskydd

58

62

56

70

Livsmedelskontroll

70

80

73

78

Serveringstillstånd

81

80

72

76

NKI totalt Tanums kommun

62

71

69

73

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra BohuslänPDF (pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2019 startades 85 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 29:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattande omdöme 2020

Svenskt Näringsliv presenterade i maj resultatet av enkätundersökningen. I undersökningen har företagen pekat ut förbättrad lokal infrastruktur, snabbare handläggning och fler bostäder bland de åtgärder man tycker att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen. 

En fråga berör hur kommunen konkurrensutsätter sin verksamhet. De flesta företag anser inte att kommunen tränger undan privata verksamheter eller bedriver någon verksamhet som man skulle vilja utföra inom sitt företag.

Hur företagen upplever kommunpolitikers och tjänstemäns attityder mot näringslivet har tappat något men får fortfarande ett högre betyg än jämfört med rikssnittet. Enkäten visar att företagen tycker att det är lätt att komma i kontakt med rätt handläggare, vilket är en faktor där Tanum utmärker sig med ett bättre resultat än riksgenomsnittet.

På frågan gällande skolans kontakt med näringslivet följer Tanum tyvärr den nationella trenden med en markant minskning.

Parametrar som Tanum hamnar långt under riksgenomsnittet är gällande tillgång till kompetens och infrastruktur.
 
Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har minskat från 3,57 till 3,42. Det nationella genomsnittet ligger på 3,37. Enkäten besvarades av 96 företag.

Här hittar du Svenskt Näringslivs enkätresultat för 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsklimatet Ranking 2020

Den 23 september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Tanum rankas i år på plats 140 av Sveriges 290 kommuner, vilket innebär en tillbakagång med 30 placeringar, från plats 110 år 2019. Rankningen visar sig ändå bättre i år jämfört med 2018, då Tanum placerade sig på plats 143, och dessutom rankas Tanum fortsatt högst i norra Bohuslän. Tanum har haft en positiv utveckling av företagsklimatet de senaste sex åren. Kommunen har sedan 2013 klättrat från plats 267 till årets placering 140.

I rankingen har Tanum klättrat när det gäller tjänstemäns attityder till företagande.

De faktorer där Tanum tappat mest i ranking är hur företagen upplever mobilnät och bredband i kommunen samt tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsamheten

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt eller strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.

Undersökningen för 2019 visar att i Tanums kommun är hela 20,4 procent av befolkningen verksamma i ett företag. Det är den högsta andelen i Västra Götalandsregionen. Siffran för Strömstads kommun är 14,1 procent. Rikssnittet är 12,5 procent.

Tanum har legat i topp i rankingen sedan den inrättades av Svenskt Näringsliv 2014.
På Svenskt Näringslivs sida kan du läsa mer om Företagsamheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede