Kungörelser från länsstyrelsen

Länsstyrelsen handlägger ärenden som direkt eller indirekt berör Tanums kommuns invånare och företag. Länsstyrelsens kungörelser för dessa ärenden presenteras på denna sida så du har möjlighet att ta del av dem. Det är länsstyrelsen som skickar ut handlingar, tar emot dina synpunkter och har kunskap om ärendena.

____________________________

Vindkraftsparken Mareld i Västerhavet

Mareld Green Energy AB har till regeringen lämnat in ansökan om tillstånd till uppförande, drift och avveckling av vindkraftspark ”Mareld” i södra Skagerrak och norra Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon, enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ansökan omfattar upp till 165 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på varje vindkraftverk om 350 meter över havsnivån med tillhörande transformatorstationer, fundament och sammanhängande anläggningar. Lokaliseringen planeras cirka 40 km väster om Lysekil och Orust, se bilaga A i ansökan. Potentiell produktion beräknas med upp till 12 TWh årligen, vilket anges motsvara ett års elförbrukning för cirka 1,2 miljoner hushåll med en uppskattning på 10 000 kWh per hushåll och år. Mareld Green Energy AB yrkar på en driftstid om 45 år. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda ärendet. När beredningen av ärendet är avslutad och ärendet är klart för avgörande ska länsstyrelsen återlämna ärendet till regeringen med ett förslag till beslut.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar för att sådant samråd sker.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning finns publicerade på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götalands kontor i Göteborg och Vänersborg, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 8 februari 2024.

Synpunkter kan skickas in via

Ange ärendebeteckning 500-17978-2023.

__________________________