Kungsvägen

Sedan urminnes tider har människor haft behov av att färdas mellan olika platser. Tidigt har varor och idéer färdats längs stigarna. Ett exempel på Tanums kontakter med "stora världen" är det svärd av brons från tidig bronsålder och med ursprung i östra Mellaneuropa, som hittades vid en arkeologisk utgrävning vid Edlunds backe norr om Tanumshede.

När Norge blev ett enat rike, där Bohuslän var en del, ökade givetvis samfärdseln genom Bohuslän såväl till sjöss som till lands. Under de perioder som Norges kungar vistades i Kungahälla och riket styrdes därifrån, så var trafiken särskilt intensiv.

Enklast att färdas på och bygga på är sandig, vattengenomsläpplig mark. En moränås drar till sig både resande och bofasta. Rester av gamla vägar och boplatser hittas därför ofta på sådana platser.

Genom Tanums kommun följer den gamla landsvägen i nord-sydlig riktning till stora delar just en ändmorän, den så kallade Berghemsmoränen. Moränen avsattes vid senaste inlandsisens avsmältning, det vill säga för ungefär 14 000 år sedan.

Kungsvägen genom Tanum

Den uråldriga landsvägen mellan Oslo och Kungahälla och vidare till Köpenhamn brukar kallas Kungsvägen.

I nordligaste Bohuslän är Berghemsmoränens sträckning mest tydlig i dessa områden

  • från Knäm till Edlunds backe vid Präste-Säm strax norr om Skärboälvens dalgång
  • från norra infarten av Tanumshede vid Ryland och vidare längs Riksvägen genom Tanumshede och Vinbäck fram till Gerumsslätten
  • över Huds moar

I Munkedals kommun syns moränåsen mycket tydligt i landskapet vid Svarteborg. Svarteborgs kyrka ligger på Berghemsmoränens krön.

Eftersom den nord-sydliga huvudvägen genom Tanums kommun till stora delar fortfarande ligger i eller i närheten av de ursprungliga stigen på krönet av Berghemsmoränen, så har vägbyggnadsarbeten längs tidigare Riksväg 2 och nuvarande Europaväg 6 sedan senare delen av 1900-talets föregåtts av mer eller mindre omfattande arkeologiska undersökningar.

Att visa upp sig

Man har länge vetat att det legat tidiga bosättningar på Berghemsmoränen. Inne i Tanumshede finns exempelvis tydliga rester av gravfält.

Vid Håkeby, på åskrönet mellan Präste-Säm och Knäm ligger gravlämningarna tätt. Här finns bland annat den stencirkel som kallas Olof Kyrres grav. Olof Kyrre var norsk kung. Han hade som 15-åring varit med i England, då hans far, Harald Hårdråde, dödades vid slaget vid Stamford Bridge år 1066. Som kung levde Olof ett stillsamt liv, och dog en naturlig död på kungsgården Håkeby år 1093. Olofs kvarlevor finns inte i graven vid Håkeby; hans kvarlevor forslades till Trondheim där han begravdes.

De omfattande resterna av bosättningarna och vittnesmålet om en kungsgård vid Håkeby visar på hur viktigt det varit att leva i närheten av vägen.

Arkeologiska fynd

Ett av de mer spektakulära fynden vid senare arkeologiska undersökningar är den sädesgömma som hittades norr om bergskärningen där nuvarande E6:an passerar under vägen mot Lur. Fyndet består av ett sädesförråd, som hittats vid en bronsåldersboplats. Genom brand har förrådets 350 000 sädeskorn bevarats då kornen förkolnats. Kornen är så välbevarade att man har kunnat artbestämma såväl gröda som ogräs.

Vid utgrävningar av en gravhög från bronsåldern norr om Edlunds backe vid Präste-Säm gjordes ett sensationellt fynd; ett bronsålderssvärd daterat till äldre bronsålder (1800- 1100 f .Kr.). Hur har svärdet hamnat i en grav norr om Tanumshede? Hur stor makt och vilka kontakter hade den gravlagde haft eftersom fick med sig en sådan dyrbar gåva?

Planerna för den fortsatta utbyggnaden av E6:an kring Tanumshede har lett till nya utgrävningar längs Berghemsmoränen under sommaren 2007. Det har grävts vid Håkeby, Edlunds backe och på Huds moar.

Vid dessa utgrävningar har arkeologerna vid Skärboälvens södra strand, just vid den plats, som kan antas vara Kungsvägens vadställe över älven, hittat en vikingatida "verkstadsplats".

Rapporter om fynd längs Kungsvägen

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UV Väst Rapport 2005:6
Bland odling, hyggen och täkter. Fornlämningar längs E6, sträckan Tanumshede-Lugnet

UV Väst Rapport 2005:7
Från mesolitisk tid till järnålder - Tanum inte bara hällristningar

UV Väst Rapport 2003:9
Ortnamn längs E6

UV Väst Rapport 2001:19
Nyfunna fornlämningar i Tanums världsarvsområde

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede