Riktlinjer för kommunal snörenhållning

Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-22 § 101.

1. För att erhålla kommunal snöröjning skall väghållaren vara mantalsskriven inom Tanums kommun och bebo fastigheten under hela året, samt ha utfartsväg som är ansluten till allmän väg som snöröjes av Vägverket.

2. Vägen skall vara öppen för allmän trafik hela året.

3. För att kommunal snöröjning skall utföras på vägar som tillhör vägsamfälligheter skall avtal träffas med respektive vägsamfällighet.

Utför kommunen snöröjningen skall vägsamfälligheten till kommunen erlägga den del av statsbidraget som avser själva snöplogningskostnaden.

4. Vägbanan skall av väghållaren vara markerad och i sådant skick att plogfordon kan framföras utan risk för sönderkörning.

5. Snöröjningen skall utföras så, att vägbanan så långt som möjligt hålls framkomlig för bil. Hänsyn måste dock tas till de försvårande omständigheter som kan förekomma.

Snöröjningen skall generellt äga rum till tomtgräns. I förekommande fall skall möjlighet till vändplan finnas.

6. Förtur bör lämnas åt sjuktransporter, skolskjutsar, mjölk- och djurtransporter.

7. Snöröjning utföres när snödjupet vid normala förhållanden (plana vägar etc) överstiger 10 cm.

Där risken är stor att vägarna blåser igen, måste snöskydd uppsättas av väghållaren.

8. Kommunen är fritagen från att ersätta varje skada som vid användning av entreprenörens fordon för kommunens räkning kan drabba person eller egendom. Kommunen förutsätter att fordonsägaren har erforderliga försäkringar för i avtalet angivet arbete.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Fastighetsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede