Skollov, ledigheter

skola

Läsårstider i Tanums skolor 2018/2019

Terminstider för elever:


Ht 2018: 20/8 till 21/12

84 dagar

Vt 2019: 9/1 till 12/6

94 dagar

 

 

Kompetensutvecklingsdagar (elever lediga):

 

Ht 2018: 28/9

1 dag

29/10 till 31/10

3 dagar

Vt 2019: 7/1 till 8/1

2 dagar

13/3

1 dag

 

 

Lovdagar:

 

Ht 2018: 1/11 till 2/11

2 dagar

Vt 2019: 18/2 till 22/2

5 dagar

15/4 till 18/4

4 dagar

31/5

1 dag

7/6

1 dagPersonal arbetsår:

 

Ht 2018: 13/8 till 21/12

93 dagar

Vt 2019: 7/1 till 18/6

101 dagar

 

Ledighet för elev i grundskolan

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven. Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall vara inlämnad till elevansvarig pedagog två veckor innan ledighet. Vid ansökan om ledighet över 10 dagar skall ansökan vara inlämnad till skolan senast en månad innan ledighet. Rektor fattar beslut om ledighet över 10 dagar.

På grund av skolans ansvar för elevens utbildning är skolorna i Tanums kommun restriktiva med att ge ledighet.

Ledighet söks på särskild blankett.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede