Mottagande i anpassad grundskola

Anpassad grundskola, vad är det?

Alla barn bosatta i Sverige ska gå grundskoleutbildning. Det betyder att alla barn har skolplikt. Till grundskoleutbildning räknas grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan och specialskolan.

Anpassad grundskola har nio årskurser och består av inriktningarna ämne och ämnesområden. Anpassade grundskolan har en egen läroplan, Läroplan för den anpassade grundskolan (Lgra22).

Vem kan gå i anpassad grunskola?

Förutsättningarna för att ett barn ska tas emot i anpassad grundskola finns angivna i 7 kap. 5 § skollag (2010:800) Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav med anledning av att de har en intellekutuell funktionsnedsättning ska tas emot i anpassadegrundskola. Frågan om mottagande i anpassad grundskola prövas av barnets hemkommun.

Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Om utredningen visar ​att barnet har rätt till undervisning i anpassad grundskola kan barnet tas emot i anpassa grundskol.

Bedömning i anpassad grundskola.

Elever ska efter avslutad skolagång få intyg om den utbildning de gått. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i anpassade grundskolans ämnen i årskurserna 6-9 ​enligt betygsskalan A-E.

Att sluta anpassad grundskola

​Efter avslutad skolgång har elever rätt att börja anpassad gymnasieskola.

Om en elev i anpassad grundskolan bedöms kunna nå grundskolans mål kan eleven övergå från anpassad grundskola till grundskola.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Ulrika Björnberg
Skolchef
0525-186 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 81 Tanumshede