Insats vid tillfällig vistelse i kommunen

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Om du är äldre eller funktionshindrad och har beslut om insatser i din hemkommun, till exempel hemtjänst, och behöver tillfälligt insats i Tanums kommun tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

Beställning av insatsen görs av din biståndshandläggare i din hemkommun. Ansökan måste inkomma senast 6 veckor innan planerad ankomst.

Har du trygghetslarm beviljat i din hemkommun och behöver trygghetslarm i Tanums kommun, tar du kontakt med din biståndshandläggare. Tanums kommun tar ut en installationskostnad samt löpande kostnad för hyra av larm. För att kunna installera ett trygghetslarm måste Tanums kommun erhålla en nyckel till bostaden. Observera att trygghetslarm endast kan installeras helgfria vardagar fram till klockan 15.00.

Har du hjälpmedel, så skall dessa alltid tas med till den tillfälliga vistelsekommunen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.

Har du hemsjukvård och är bosatt i Västra Götalandsregionen, så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun. Är du bosatt utanför Västra Götalandsregionen har du inte rätt till hemsjukvård i Tanums kommun.

Är du i Tanums kommun och vill avsluta din vistelse tidigare alternativt förlänga din vistelse måste du anmäla både till din hemkommun och vistelsekommunen. Ansökan om förlängning av vistelse måste inkomma till Tanums kommun senast en vecka innan. Om vistelsen avbryts innan beslutstidens utgång, utgår debitering till hemkommunen.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Tanums kommun på bästa sätt, skall ansökan inkomma minst 6 veckor innan du kommer.

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska boendemiljön i Tanums kommun

Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i din bostad i Tanums kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Boendemiljön avgör hur insatserna kan utföras, exempelvis måste dusch finnas om denna insats beviljats. Även beräknad tidsåtgång kan avvika.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap, är serviceinsatserna på rätt nivå?

Vistelse som överstiger 6 månader

Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger önskad tid 6 månader ansvarar bosättningskommunen för utredning och verkställighet.

Beställning av insatser

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna. Det är av yttersta vikt att biståndsbeslutet är anpassat efter boendemiljön i vistelsekommunen.

Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, minst 6 veckor innan vistelsens påbörjas. Framförhållning krävs för vår resursplanering.

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel och trygghetslarm.

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bygger på att vårdgivare i hemkommunen tar kontakt med motsvarande profession I Tanums kommun (gäller patienter bosatta inom Västra Götalandsregionen).

Till dig som ansvar för hemsjukvård och rehabilitering i bosättningskommunen

När det gäller hemsjukvård, arbetsterapi och hjälpmedel kontakta telefonsköterska mellan klockan 08.00-16.00 på telefon 0525-185 51.

När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser ska vårdgivare i bosättningskommun använda blankett ”Underlag för debitering av hemsjukvårdsinsatser samt arbetsterapi och hjälpmedel för patienter som inte är folkbokförda i Tanums kommun”. Blankett fås av telefonsköterskan.

Till dig som ansvarar för insatser till funktionshindrade i bosättningskommunen

Vid insats till funktionshindrade enligt både SoL och lagen om stöd och service till funktionshindrade, använd samma blankett som ovan.

Utredning skall bifogas. I uppdraget anger ni vilka insatser som ni beställer från Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede