Tanums kommun negativ till havsbaserad vindkraftspark.

Exempelbild

Tanums kommun tog idag beslut om att inte godta det förslag till havsbaserad vindkraftspark (projekt Vidar) utanför kommunens kust enligt det samrådsunderlag man fått ta del av.

Kommunen vill till exempel få en tydligare redovisning av vilka konsekvenser anläggningen skulle komma att få för upplevelsen av naturen, påverkan på miljön i området samt vilka kompletterande åtgärder som krävs i land som till exempel transformatorstationer och ledningsgator med högspänningsledningar genom kommunen.

Skada för yrkesfisket, turismen och boendemiljö.

Kommunens uppfattning är att den föreslagna etableringen sammantaget kommer att uppfattas som ett visuellt dominerande element synligt från stora delar av kommunens känsliga och värdefulla kust- och skärgårdsområden. Projektet kommer med stor sannolikhet att medföra påtaglig skada för bland annat upplevelsemässiga värden, för yrkesfisket, turismen och boendemiljö.

Betydelse för kommunens attraktivitet.

Kustzonens värden handlar inte minst om upplevelsen av en vacker och ursprunglig landskapsbild, där en fri horisont mot havet och solnedgångarna i väster utgör en väsentlig del av helhetsupplevelsen. Detta är värden som är av mycket stor betydelse för kommunens attraktivitet utifrån såväl boendemiljö som besöksmål med mycket stora ekonomiska värden kopplade till detta. Tanums kommun ser utifrån samrådsförslaget negativt på att en marin vindkraftspark uppförs i det aktuella området.

- Projektet riskerar att skada Tanums identitet. Vi är en attraktiv turistkommun med världens vackraste skärgård och natur som lockar tusentals personer från hela världen året runt. Att tillåta en etablering av denna storlek rakt utanför vår kust skulle skapa enorma negativa konsekvenser för oss människor som bor, verkar och lever här. Säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande.

Miljökonsekvensbeskrivning inte gjord

I samrådsplanen kommunen fått ta del av finns ännu ingen miljökonsekvensbeskrivning gjord. Kommunen skriver i sitt beslut att man vill se en redovisning av visuell påverkan och vilka platser där parken blir påtagligt dominerande. Att nödvändiga ledningar, högspänningsgator och transformatorstationer till havs och på land ska redovisas. Man vill att konsekvenser av den visuella påverkan ska beskrivas gällande bland annat upplevelsevärden, besöksnäring och områden med olika typer av skydd såsom gällande riksintressen vid kommunens kust och hav.

Idag saknas helt en beskrivning av vilken påverkan projektet Vidar kommer att ha på Tanums kommun som område samt för de människor som bor, arbetar och lever i Tanums kommun. Kommunen har inte beslutanderätt i frågan utan är enbart part i ett samråd och man kommer fortsätta att delta på samråd och arbeta för att den havsbaserade vindkraftsparken inte uppförs utanför kommunens kust.