Resultatet för 2022 blev 56,5 miljoner kronor

Årets resultat uppgår till 56,5 miljoner kronor. Resultatet är 3,6 miljoner kronor bättre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt. Under 2022 ökade skatteintäkterna kraftigt i förhållande till budget och därutöver har försäljning av tomträtt genererat betydande försäljningsintäkt.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Årets resultat innebär att kommunen står bättre rustad inför kommande utmaningar. Inför 2023 sker markanta kostnadsökningar inom flera områden.

Nämnderna

Nämnderna uppvisar ett mindre underskott på -2,2 miljoner kronor (mnkr).

Investeringsverksamhet

Årets investeringar uppgår till totalt 159,6 mnkr. Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 66,3 mnkr medan investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 37,7 mnkr. Investeringar i hamnanläggningar utgjorde 28,7 mnkr.

Större investeringsprojekt under året har bland annat varit anläggande av ny kaj i Fjällbacka som färdigställdes och invigdes under sommaren. Projekteringsarbetet med ny räddningsstation i Tanumshede startade upp 2022 och första spadtaget togs i början av 2023.

Under året har VA-avdelningen bland annat påbörjat två större omvandlingsprojekt i områdena Ulmekärr och Långsjö.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till sammanlagt cirka 340 mnkr. Investeringsvolymen 2022 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till cirka 180 mnkr.

Befolkning

Befolkningen i Tanums kommun fortsätter att öka och 2022 blev vi 13 013 personer, en ökning med 48 invånare jämfört med förra årsskiftet. Det innebär att kommunens vision om 13 000 invånare är uppfylld för året. Ökningen av befolkningen är den största jämfört med övriga kommuner i norra Bohuslän.

Här kan du läsa hela bokslutskommunikén Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster..