Miljötillståndet är klart för uttag av dricksvatten från Övre Bolsjön

Tanums kommun har nu fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen att använda Övre Bolsjön som dricksvattentäkt.

Miljötillståndet är ett viktigt steg på vägen för att kunna använda Övre Bolsjön som en kompletterande vattentäkt vid sidan av den nuvarande som är Nedre Bolsjön. Kommunen behöver ytterligare en vattentäkt för att säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen på sikt.

Eftersom Övre och Nedre Bolsjön är två skilda vattensystem så kommer Övre Bolsjön kunna fungera som reservvattentäkt. Den kommer också att vara ett bra tillskott när antalet anslutna till det kommunala vattensystemet ökar och det behövs mer dricksvatten.

Arbetet med utredningar, undersökningar och ansökan om tillstånd har pågått i nio år. Villkoren i tillståndet är noggrant utformade så att påverkan på växter, djur och människor ska bli så liten som möjligt.

I villkoren ingår några specifika åtgärder för fisk och fågel. Vid sjöns dämme ska en ålyngelledare uppföras, så att ålar alltid kan ta sig förbi dämmet upp till sjön. I sjön kommer flytande storlomsöar att uppföras som kompensation för eventuell påverkan på boplatser längs stranden under våren, då storlommen häckar.

Tillståndet medger att kommunen får ta ut en mängd vatten från sjön varje år för dricksvattenändamål. Kommunen får också reglera sjön mellan bestämda nivåer. Ett visst flöde måste alltid släppas till utloppsbäcken. En del av villkoren är olika för årets olika årstider, för att efterlikna de naturliga variationerna så mycket som möjligt.

Tanken är att anlägga en ledning från Övre Bolsjöns djupaste del, över landryggen till Nedre Bolsjön och vidare genom Nedre Bolsjön till nuvarande råvattenpumpstation vid Ranebo. Vattnet från de två sjöarna ska inte blandas i naturen, utan först i ledningssystemet.

Arbetet kommer att fortsätta med markåtkomst för ledningsanläggning, inrättande av vattenskyddsområde, projektering av anläggningar och så småningom det konkreta utförandet. Enligt miljötillståndet ska arbetena utföras inom 10 år.