Kommunen köper mark på Kärra, öster om Grebbestad

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars att kommunen ska köpa del av fastigheten Tanum-Kärra 2:1 öster om Grebbestad. På området finns ett påbörjat detaljplanearbete som möjliggör 40 nya bostäder.

-Detta är ett strategiskt köp som möjliggör en viktig utveckling av Grebbestads samhällsområde österut. Här kan olika boendeformer i en attraktiv miljö skapas, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Tidigare ägare av marken påbörjade ett detaljplanearbete som möjliggör utbyggnad av 40 nya bostäder i form av enbostadshus, radhus och parhus i en attraktiv miljö. Detaljplanen förväntas antas under 2024. Del av planområdet täcker även Kärravägen, som ska fungera som tillfartsväg för de nya bostäderna, och är anpassat för att inrymma ett utökat vägområde med separat gång- och cykelväg.

Området är ett av de utpekade framtida bostadsområdena i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, som varit ute på samråd 30 januari-25 mars.