Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det nya regler i avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall ska hanteras. Syftet med de nya reglerna är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka.

Tanums kommun har sedan tidigare lokala regler för hur eldning av trädgårdsavfall får ske och bedömer att dessa kan fortsätta tillämpas tills dess att frågan utretts vidare.

Hur kan du ta hand om ditt trädgårdsavfall

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få bra gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Kör själv avfallet till Tyft eller Hamburgsunds återvinningscentral.
  • För frågor eller beställning av hämtning av trädgårdsavfall, kontakta renhållningsbolaget Rambo AB.

Dispens för eldning av trädgårdsavfall

För närvarande behöver dispens alltså inte sökas så länge man förhåller sig till de lokala föreskrifterna.

Vad gäller för Valborgseldar

Utifrån bedömningen ovan görs även bedömningen att Valborgseldar är fortsatt tillåtna och dispens inte behöver sökas.

Förbud att elda

Tänk på att eldning aldrig ske i strid med de brandföreskrifter som gäller.

Kommunens föreskrifter vid skärpt eldningsförbud.

Föreskrifter inom Tanums kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

I lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö står det följande:

"14 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får endast ske på sådant sätt att olägenheter för närboende inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot Lag om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning påbörjas.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet."

Ta del av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Tanums föreskrifter om avfallshantering

I Tanums föreskrifter om avfallshantering, står det följande:

"39 § Trädgårdsavfall som uppkommer inom en fastighet får, utan särskild anmälan, komposteras på fastigheten av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren om det sker på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte riskerar uppstå. Beträffande eldning av trädgårdsavfall hänvisas till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tanums kommun."

Ta del av föreskrifter om avfallshantering i länk nedan.

Relaterad information