2023 års resultat av brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

För tredje året i rad deltog individ- och familjeomsorgen under hösten 2023 i en nationell brukarundersökning där syftet var att få fram hur brukaren upplever kvalitén på myndighetsutövningen.

Deltagande verksamheter var enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för barn och unga, enheten för beroende/missbruk samt enheten som bedriver öppenvård för barn och unga.

Brukarundersökningarna bestod av 7 frågor förutom för social barn- och ungdomsvård biståndsbedömda insatser: vårdnadshavare som bestod av 11 frågor.

Det går att jämföra Tanums kommuns resultat med resultatet för riket. 2023 års resultat visar att Tanums kommun har ett bättre resultat än riket på 6 av 7 frågor samt på 10 av 11 frågor. Frågorna handlar bland annat om informationen som socialsekreteraren/familjebehandlaren ger är lätt eller svår att förstå och om det är lätt eller svårt att komma i kontakt med socialsekreteraren/familjebehandlaren.

Det är totalt tre frågor där Tanum har fått ett sämre resultat än riket, hur mycket man har kunnat påverka vilken typ av hjälp man fått, hur lätt det är att få kontakt med socialsekreteraren samt om man har fått information om var synpunkter eller klagomål kan lämnas.

Förbättringar och utmaningar

Resultatet av brukarundersökningen utgör ett viktigt underlag för kommande utvecklingsarbete, både för att kunna mäta om ändrade arbetssätt faktiskt lett till förbättring men också för att identifiera utmaningar och förbättringsområden. En del av utvecklingsarbetet inför 2024 kommer framför allt vara att se över arbetssätt och information för att öka svarsfrekvensen inom alla enheter. Ju fler som svarar desto mer tillförlitligt blir resultatet.

Fakta om undersökningen

Varje person som under perioden 1 september – 13 oktober 2023 hade ett möte med en socialsekreterare eller familjebehandlare inom verksamheterna som deltog, fick ett erbjudande om att delta i undersökningen. För att få ett sammanställt resultat på brukarundersökningen krävdes att minst fem personer svarade, detta för att säkerställa anonymitet. Enheten för ekonomiskt bistånd, missbruk- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare samt social barn- och ungdomsvård biståndsbedömda insatser: vårdnadshavare hade tillräckligt många svar för att få ett sammanställt resultat.

Undersökningen genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Enkätfabriken.