Tanums kommun

Kommunfullmäktige 2000-12-11

§§

Ärenden

127

Laga ordning

128

Utdelning av Tanums Kulturpris 2000

129

Utdelning av Tanums Byggnadsvårdspris 2000

130

Samverkan om avfallshantering genom bolaget RAMBO AB

131

Val av tre ledamöter och tre suppleanter, lekmannarevisor samt lekmanna-revisorssuppleant i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslänaktiebolag – RAMBO AB

132

Val av ombud till extra bolagsstämmor och bolagsstämmor med RAMBO AB från år 2000 till utgången av 2002

133

Försäljning av brandstationen i Hamburgsund

134

Försäljning av tomträtt på fastigheten Grebbestad 2:406

135

Försäljning av tomtmark på Vallbostrand, Resö

136

Förvärv av del av fastigheten Hamburgsund 3:136

137

Behandlingsavgifter – Förslag till nya taxor

138

Slutredovisning av ombyggnad av Ingrid Bergmans Torg i Fjällbacka

139

Slutredovisning av VA-övervakningssystem

140

Avsägelse från Marianne Gran (Mp) som ersättare i kommunfullmäktige

141

Avsägelse från Mario Arancibia (V) som ersättare i kommunfullmäktige

142

Sammanträdesdagar 2001

143

Kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2001

144

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet 2001

145

Motion från Monica Andersson (C) och Inger Gustavsson (C) om inrättande av ungdomsfullmäktige

146

Interpellation från Ronny Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande om maxtaxa inom barnomsorgen

147

Kommunstyrelsens ordförande


Kf § 127

Laga ordning

Kommunfullmäktige vitsordade sig vara i laga ordning sammankallade.

___________________

Kf § 128                         2000.689-694 Ks

Utdelning av Tanums kulturpris 2000

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2000 beslöts om Tanums kommuns kulturpris för år 2000.

Tanums kultur- och fritidsnämnd är ening i sitt beslut,

att utdela Tanums kommuns kulturpris år 2000 till

xx och xx,

vilka vardera erhåller 6 000 kronor,

att xx och xx erhåller Tanums kulturpris år 2000 för deras förtjänstfulla strävan att ta tillvara, bevara och popularisera bohuslänska dialekter – ett föränderligt och sprött kulturarv, som är en väsentlig förutsättning för att stärka den lokala identiteten;

Priset utdelades av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Arvidsson.

Prisutdelningen inramades av musik och sång av MacLains orkester.

__________________

Kf § 129                         2000.798-667 Ks

Utdelning av Tanums Byggnadsvårdspris 2000

Kommunfullmäktige har beslutat om Tanums kommuns byggnadsvårdspris som belöning och uppmuntran för särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Byggnadsvårdspriset skall utdelas årligen av miljö- och byggnadsnämnden till pristagare som utses av kommunens kulturmiljövårdsgrupp.

Gruppen har för år 2000 utsett xx och xx i Säm till pristagare för ett enträget och målmedvetet arbete med att återställa både bostadshus och ekonomibyggnader på "Magnussons gård" i Säm till utseendet vid förra sekelskiftet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 november 2000

att utdela byggnadsvårdspriset för år 2000 till xx och xx i Säm.

Priset utdelades av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund.

____________________

Kf § 130                         2000.562-560 Ks

Samverkan om avfallshantering genom bolaget RAMBO AB

Lysekils och Sotenäs kommuner samverkar om avfallsbehandling m m i det av kommunerna gemensamt ägda bolaget Regional avfallshandläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag, RAMBO AB.

Kommunerna Lysekil, Sotenäs och Tanum samt RAMBO AB har gemensamt utrett frågan.

Utredningen föreslår en utvidgad avfallssamverkan mellan Lysekil, Sotenäs och Tanums kommuner genom en utökning av RAMBO AB enligt följande huvuddrag:

800 000 kronor

RAMBO AB

RAMBO AB. Arrenderätten värderas av RAMBO AB till 4,7 miljoner kronor.

Värdet på arrenderätten avskrivs med 1/20-del varje år.

Med anledning av förslaget om utökat samarbete inom ramen för RAMBO AB har följande förslag till handlingar upprättats

MBL-förhandling har genomförts, bilaga.

Tekniska nämnden beslutade den 16 november 2000, § 162, föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bilagda förslag till konsortialavtal och bolagsordning,

att godkänna bilagda förslag till apportavtal,

att vid nyemission i RAMBO AB teckna sig för 105 aktier i RAMBO AB för ett värde om 4,3 miljoner kronor,

att finansiering av nyemissionen sker med 3,5 miljoner kronor i kontant betalning, vilket finansieras ur investeringsbudgeten för 2001 samt med 800 000 kronor genom överförande av apportegendom,

att godkänna bilagda förslag till avtal om anläggningsarrende,

att godkänna bilagda förslag till driftavtal,

att godkänna bilagda förslag till avtal om övertagande av personal,

att bemyndiga tekniska nämnden att vidtaga erforderliga förändringar i driftavtal med RAMBO AB, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att i övrigt vidtaga erforderliga förändringar av avtal och andra åtgärder som erfordras för kommunens medverkan i RAMBO AB.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 314.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna bilagda förslag till konsortialavtal och bolagsordning,

att godkänna bilagda förslag till apportavtal,

att vid nyemission i RAMBO AB teckna sig för 105 aktier i RAMBO AB för ett värde om 4,3 miljoner kronor,

att finansiering av nyemissionen sker med 3,5 miljoner kronor i kontant betalning, vilket finansieras ur investeringsbudgeten för 2001 samt med 800 000 kronor genom överförande av apportegendom,

att godkänna bilagda förslag till avtal om anläggningsarrende,

att godkänna bilagda förslag till driftavtal,

att godkänna bilagda förslag till avtal om övertagande av personal,

att bemyndiga tekniska nämnden att vidtaga erforderliga förändringar i driftavtal med RAMBO AB, och

att bemyndiga kommunstyrelsen att i övrigt vidtaga erforderliga förändringar av avtal och andra åtgärder som erfordras för kommunens medverkan i RAMBO AB.

_______________________

Kf § 131                         2000.001-111 Ks

Val av tre ledamöter och tre suppleanter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant i Regional avfallshandläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag – RAMBO AB

Tanums kommun i egenskap av delägare i RAMBO AB skall utse tre ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för RAMBO AB.

Styrelseledamöter och suppleanter skall utses för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Tanums kommun skall dessutom för samma tidsperiod som gäller för styrelsen utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Sverre Palm (S) yrkar att Bengt Widengård (S) utses till ordinarie ledamot med Bengt Karlsson (S) som suppleant.

Bertil Gedda (C) yrkar att Bo Andersson (M) och Curt-Göran Bohlin (Fp) utses till ordinarie ledamöter med Rune Hermansson (C) och Ivar Ivarsson (Kd) som suppleanter.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 11 december 2000, § 26.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Lennart Larson (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att från extra bolagsstämma och intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2003 utse följande ledamöter och suppleanter i styrelsen för RAMBO AB

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Bo Andersson (M)

Rune Hermansson (C)

Curt-Göran Bohlin (Fp)

Ivar Ivarsson (Kd)

Bengt Widengård (S)

Bengt Karlsson (S)

att för samma tidsperiod som för styrelsen till lekmannarevisor och lekmanna-revisorssuppleant för RAMBO AB utse

Lekmannarevisor

Suppleant

Berit Carlsson (C)

Jan Kronlund (S)

________________________

Kf § 132                         2000.001-111 Ks

Val av ombud till extra bolagsstämmor och bolagsstämmor med RAMBO AB från år 2000 till utgången av 2002

Tanums kommun är delägare i företaget RAMBO AB. Kommunen skall utse ombud att företräda kommunen vid extra bolagsstämmor och ordinarie bolagsstämmor.

Beredande organs förslag

Valberedningens förslag den 11 december 2000, § 27.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse Clas-Åke Sörkvist (C) till ombud för Tanums kommun vid extra bolagsstämmor och ordinarie bolagsstämmor med RAMBO AB från år 2000 till utgången av år 2002, med Ronny Larsson (S) som ersättare.

___________________

Kf § 133                         2000.729-265 Ks

Försäljning av brandstationen Hamburgsund

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 1999, § 386, att ändra detaljplanen för brandstationen i Hamburgsund samt att avstycka denna till en egen fastighet.

Avstyckning kommer att ske från Hamburgsund 17:1 enligt bilagda karta.

Detaljplanen har varit utställd fram till 20 november 2000.

Ett köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och I & M Gunnarssons Handel AB. Köpekontrakt bilaga.

Köpeskillingen är bestämd till 2 380 000 kronor. Säljaren bekostar lantmäteri-förrättningen.

Tillträdet till den nybildade fastigheten är beroende av bland annat att ny detaljplan vinner laga kraft samt att ny brandstation i Hamburgsund har färdigställts av Tanums kommun och lokaler på nuvarande fastighet är utrymda.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 317.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja brandstationen i Hamburgsund till I & M Gunnarsson Handel AB enligt bilagda köpekontrakt för en köpeskilling av 2 380 000 kronor.

________________________

Kf § 134                         2000.309-213 Ks

Försäljning av tomträtt på fastigheten Grebbestad 2:406

xx har den 5 maj 2000 inkommit med begäran att få förvärva mark på fastigheten Grebbestad 2:406 som idag är upplåten som tomträtt.

Köpeavtal om upphävande av upplåten tomträtt och köp av fastigheten Grebbestad 2:406 har upprättats. Köpeavtal bilaga.

Föreslagen köpeskilling är 380 064 kronor, vilket motsvarar 100 kronor/m².

Tillträde till fastigheten skall ske den dag då köpeskillingen erlägges i sin helhet, dock senast den 1 februari 2001.

Köparen skall ansöka om dödning av tomträtten.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 318.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att försälja tomträtt på fastigheten Grebbestad 2:406 till xx enligt bilagda köpeavtal för en köpeskilling av 380 064 kronor.

__________________________

Kf § 135                         2000.706-212 Ks

Försäljning av tomtmark på Vallbostrand, Resö

xx har inkommit med ansökan om att få förvärva mark på Resö för uppförande av helårsbostad. Förslag till köpekontrakt bilaga.

Den aktuella marken är belägen på kommunens fastighet Resö 1:11. Tomten uppgår till cirka 1 000 m².

Avstyckning samt vatten- och avloppsanläggning skall bekostas av xx. I köpeskillingen ingår kostnader för planläggning av området samt framtida gatukostnadsersättning. Vägar inom området skall ha enskilt huvudmannaskap.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att köpeskillingen bestäms till 160 000 kronor.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottets förslag den 8 november 2000, § 55.

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 319, i enlighet med arbetsutskottet

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att stycka av och försälja tomt på fastigheten Resö 1:11,

att försälja tomten till xx enligt bilagda köpekontrakt för 170 000 kronor, inklusive lantmäterikostnader.

________________________

Kf § 136                         2000.730-213 Ks

Förvärv av del av fastigheten Hamburgsund 3:136

Ett köpekontrakt om förvärv av del av fastigheten Hamburgsund 3:136 har upprättats mellan Tanums kommun och Gunnar Johansson & Co AB. Köpekontrakt bilaga.

Kommunen skall förvärva ett område om ca 3 600 m². Köpeskillingen är bestämd till 180 000 kronor, vilket innebär ett pris om cirka 50 kronor/m². Säljaren bekostar lantmäteriförrättning.

Tillträde till fastigheten sker 10 februari 2001, eller 10 dagar efter det att fastigheten avstyckats och fastighetsbildningen vunnit laga kraft och inskrivits med ny registerbeteckning. Köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 320.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förvärva del av fastigheten Hamburgsund 3:136 enligt bilagda köpekontrakt för en köpeskilling av 180 000 kronor.

__________________________

Kf § 137                         2000.703-563 Ks

Behandlingsavgifter - Förslag till nya taxor

Tanums kommun har tidigare haft inriktningen att sådant sorterat avfall som kommunen får betalt för när det avsätts skall ha 0-taxa vid avlämning på Tyft.
Detta har gällt trä/flis och skrot.

Kommunen fick under 1999 5 kr/m3 för flis, men får under 2000 betala 30 kr/m3 för att bli av med det insamlade trämaterialet. Priset för skrot sjunker ständigt och är nu nere i 37 kr/ton. Krav från mottagarna på ytterligare sortering och hårdgjorda ytor för lagring av skrot gör att kostnaderna för lagring etc kommer att öka.

Av trä mottas ca 2 500 m3 och skrot ca 1 400 m3 per år. Avgiften för skrot och trä föreslås höjas från 0 till 25 kr/m3, inklusive moms. Detta beräknas innebära en intäktsökning på ca 30 kkr. Rambo avser att höja sin avgift från 20 till 25 kr/m3 för 2001.

Tekniska nämnden beslutade den 19 oktober 2000, § 161, föreslå kommunfullmäktige besluta

att avgiften för park- och trädgårdsavfall avsett för flisning höjs till 25 kr/m3,

att avgiften för bygg- och rivningsavfall avsett för flisning höjs till 25 kr/m3,

att avgiften för industriavfall, sorterat för återvinning eller återanvändning, höjs till 25 kr m/m3,

att ingen avgift uttas för avfall från personbil eller personbilskärra som sorteras för återvinning, och

att taxan gäller från den 1 januari 2001.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 321.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avgiften för park- och trädgårdsavfall avsett för flisning höjs till 25 kr/m3,

att avgiften för bygg- och rivningsavfall avsett för flisning höjs till 25 kr/m3,

att avgiften för industriavfall, sorterat för återvinning eller återanvändning, höjs till 25 kr m/m3,

att ingen avgift uttas för avfall från personbil eller personbilskärra som sorteras för återvinning, och

att taxan gäller från den 1 januari 2001.

_________________________

Kf § 138                         2000.008-200 Ks

Slutredovisning av ombyggnad av Ingrid Bergmans Torg i Fjällbacka

Ingrid Bergmans Torg i Fjällbacka har byggts om. Ytor har omdisponerats och stensatts. Det första arbetet gjordes våren 1999. På grund av brister i utförandet och vissa brister i handlingarna fick arbetet göras om inför sommaren 2000.

Efter ombyggnaden har Torget varit uppskattat och välanvänt.

Kommunfullmäktige anslog den 23 november 1998, § 82, 1 500 000 kronor
för ombyggnaden.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

1 500 000 kr

Bokförda investeringsutgifter

1 406 359 kr

Överskott

93 641 kr

Överskottet motsvarar 6% av anslagna medel. Anslag begärdes innan projektering
var avslutad och anbud inhämtade.

Tekniska nämnden beslutade den 19 oktober 2000, § 157

att för egen del godkänna slutredovisningen, samt

att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 8 november 2000 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 322.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning av ombyggnad av Ingrid Bergmans Torg, Fjällbacka, och

att investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

_______________________

Kf § 139                         2000.008-200 Ks

Slutredovisning VA-övervakningssystem

Kommunfullmäktige anslog den 26 november 1997 1 000 000 kronor och den 23 november 1998 1 000 000 kronor för nyinstallation respektive uppgradering av övervakningssystem i VA-verk, pumpstationer etc. Uppgraderingen var en del av säkrandet av anläggningar inför millennieskiftet. Styr- och övervakningssystemen syftar till att effektivisera driften och minimera eventuella skador vid driftsavbrott.

Ekonomiskt utfall

Budgeterade investeringsutgifter

2 000 000 kr

Bokförda investeringsutgifter

1 975 061kr

Överskott

24 939 kr

Tekniska nämnden beslutade den 19 oktober 2000, § 158,

att för egen del godkänna redovisningen, samt

att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret meddelar i yttrande inkommet den 8 november 2000 att slutredovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott läggs till Eget kapital.

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsens förslag den 22 november 2000, § 323.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna slutredovisning av VA-övervakningssystem, och

att investeringsobjektets överskott läggs till Eget kapital.

________________________

Kf § 140                         2000.001-111 Ks

Avsägelse från Marianne Gran (Mp) som ersättare i kommunfullmäktige

Marianne Gran (Mp) avsäger sig i skrivelse inkommen den 20 november 2000 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse till Länsstyrelsen begärt ny röstsammanräkning efter Marianne Gran.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med Marianne Grans (Mp) begäran entlediga henne från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att Länsstyrelsen vid ny röstsammanräkning utsett Allan Nordblom till ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

_______________________

Kf § 141                         2000.001-111 Ks

Avsägelse från Mario Arancibia (V) som ersättare i kommunfullmäktige

Mario Arancibia (V) avsäger sig i skrivelse inkommen den 14 november 2000 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse den 20 november 2000 begärt ny röstsammanräkning efter Mario Arancibia.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med Mario Arancibias (V) begäran entlediga honom från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och

att Länsstyrelsen vid ny röstsammanräkning utsett Catarina Ahlzén till ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

_______________________

Kf § 142                             2000.704-900 Ks

Sammanträdesdagar 2001

Föreligger förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2001.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att sammanträden med kommunfullmäktige 2001 skall äga rum klockan 18:30 på följande måndagar

29 januari
5 mars
23 april
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december.

_________________________

Kf § 143                         2000.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträde år 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2001 skall ske i följande tidningar:

a) Bohusläningen
b) Strömstads Tidning
c) Västerbygden.

____________________

Kf § 144                             2000.014-949 Ks

Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden i Björklövet år 2001

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kungörandet av kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall införas i Björklövet under år 2001.

____________________

Kf § 145                         2000.776-910 Ks

Motion från Monica Andersson (C) och Inger Gustavsson (C) om inrättande av ungdomsfullmäktige

Monica Andersson och Inger Gustavsson har den 1 december 2000 inkommit med motion om inrättande av ungdomsfullmäktige. Motionen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______________

Kf § 146                             2000.783-720 Ks

Interpellation från Ronny Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande om maxtaxa inom barnomsorgen

Ronny Larsson har den 6 december 2000 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om maxtaxa inom barnomsorgen.

Interpellationen bilaga.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas, och

att svar lämnas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

____________________

Kf § 147

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Mattsson som slutar sitt uppdrag som ordförande vid årsskiftet lämnade en redovisning och tillbakablick över de gångna 12 åren som kommunstyrelsens ordförande och tackade för visat förtroende.

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Ekelund framförde ledamöternas tack till Bengt Mattsson.

________________

Försättsblad

Plats och tid

Tanumskolan, Tanumshede, klockan 19.30-21.45.

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande

Ulf Björkman, sekreterare

Utses att justera

Mona Svegås och Rolf Hermansson

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Tanumshede, den 18 december 2000, klockan 15.30.

Underskrifter

Sekreterare...........................................................

§§ 127-147

/Ulf Björkman/

Ordförande..........................................................

/Bengt Ekelund/

Justeringsman......................................................

………………………………...

/Mona Svegås/

/Rolf Hermansson/

__________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

2000-12-11

Anslaget uppsatt

2000-12-22

Anslaget nedtages 2001-01-12

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

...........................................................................................................

Klicka här för att komma till dokumentets början
Ansvarig:   Giltig t o m:
Senast ändrad: 2002-05-31 Dokumentinfo